Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO

STRUKTURA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU

Struktura Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku - schemat blokowy

 

 

Zakres zadań Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku:

 1. wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych oraz innych czynności techniczno-kryminalistycznych w sprawach karnych dla jednostek Policji, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 2. udział w oględzinach i innych czynnościach procesowych, dotyczących najpoważniejszych przestępstw w województwie lub innych zdarzeniach wymagających udziału ekspertów,
 3. prowadzenie registratur i zbiorów służących identyfikacji osób i rzeczy oraz pomocniczych zbiorów niezbędnych w porównawczych badaniach kryminalistycznych,
 4. prowadzenie szkoleń policjantów służby techniki kryminalistycznej, aplikantów, studentów medycyny, prokuratorów oraz udzielanie pomocy merytorycznej funkcjonariuszom Policji spoza służby techniki kryminalistycznej oraz innym organom procesowym.
 5. sprawowanie nadzoru nad techniką kryminalistyczną garnizonu pomorskiego.

 

Do zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

 1. ocena sposobu organizacji służby prewencyjnej, identyfikowanie problemów, wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań naprawczych, a także monitorowanie jej efektywności;
 2. nadzorowanie i koordynowanie zadań prewencyjnych jednostek Policji województwa pomorskiego w zakresie:
  • realizowania zadań patrolowych, patrolowo -interwencyjnych i obchodowych,
  • prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, zapobiegania i zwalczania wykroczeń, kontrolowania zasadności i prawidłowości stosowania przepisów prawa wykroczeń,
  • bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, lotnictwie cywilnym oraz komunikacji publicznej,
  • bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych,
  • wykorzystania zwierząt służbowych;
 3. podejmowanie działań na rzecz właściwej realizacji zadań przez dzielnicowych, ich kierowników oraz innych policjantów sprawujących bezpośredni nadzór nad dzielnicowymi, wyznaczonych przez kierowników jednostek Policji województwa;
 4. kształtowanie polityki karno-administracyjnej oraz nadzór nad jej realizacją w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń;
 5. systematyczne określanie, na podstawie analiz, prognoz oraz tendencji rozwoju zagrożeń przestępczością i wykroczeniami, obszarów wymagających prowadzenia działalności profilaktycznej;
 6. inicjowanie, wdrażanie i koordynowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych, przeciwdziałających przestępczości nieletnich i patologii;
 7. bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz zjawiskom patologii społecznych;
 8. monitorowanie i analizowanie zjawisk kryminalnych oraz wypracowywanie i wdrażanie wniosków do realizacji zapobiegających patologiom społecznym;
 9. realizowanie zadań określonych w krajowych programach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynowanie realizacji zadań z tego obszaru przez jednostki Policji województwa;
 10. wykonywanie zadań zleconych przez Wojewodę Pomorskiego w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi);
 11. podejmowanie działań wspólnie z Wydziałem Kadr i Szkolenia Komendy, dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przygotowania instruktorów taktyki i techniki interwencji z jednostek organizacyjnych Policji województwa.

 

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:

 1. analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz przyczyn  i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych na podstawie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz uwzględnianie uzyskanych informacji w planowaniu kierunków pracy Policji województwa;
 2. planowanie i koordynowanie działań prewencyjno-kontrolnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 3. prowadzenie nadzoru nad organizacją i sposobem pełnienia służby na drogach w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego jednostek Policji województwa;
 4. inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej w zakresie popularyzowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 5. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej i drogowej oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;
 6. nadzorowanie zagadnień związanych z ujawnianiem naruszeń przepisów w transporcie drogowym, w tym w zakresie przekazywania przez jednostki Policji województwa dokumentacji do dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego;
 7. nadzorowanie i obsługa Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
 8. monitorowanie funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia, w szczególności pod kątem jakości, terminowości i aktualności wprowadzanych informacji;
 9. wykonywanie czynności związanych z poprawnym, kompletnym i terminowym wprowadzaniem oraz zatwierdzaniem danych gromadzonych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji;
 10. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału.

 

Do zakresu zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową należy:

 1. inicjowanie, nadzorowanie oraz koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do walki z przestępczością narkotykową w jednostkach Policji województwa;
 2. ocena poziomu pracy operacyjnej komórek organizacyjnych właściwych do walki z przestępczością narkotykową w jednostkach Policji województwa;
 3. udzielanie pomocy jednostkom Policji województwa przy wykonywaniu czynności wykrywczych na miejscu poważnych zdarzeń dotyczących przestępczości narkotykowej, a także uczestniczenie w planowaniu, organizowaniu i realizowaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych w tego typu zdarzeniach;
 4. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych zmierzających do ustalenia sprawców przestępstw narkotykowych związanych z:
  • a) przemytem środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  • b) produkcją narkotyków syntetycznych oraz prekursorów,
  • c) produkcją oraz uprawy konopi innych niż włókniste,
  • d) handlem znacznymi ilościami środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  • e) posiadaniem znacznych ilości środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 5. bieżące monitorowanie i analizowanie stanu zagrożenia przestępczością narkotykową na obszarze województwa oraz wytyczanie głównych kierunków działań dla jednostek Policji województwa;
 6. organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej jednostek Policji województwa w zakresie uregulowań prawnych, przepisów resortowych oraz metodyki, techniki i taktyki prowadzenia czynności wykrywczych;
 7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji w zakresie poprawy efektywności zwalczania przestępczości narkotykowej;
 8. współpraca z zagranicznymi formacjami Policji oraz ich międzynarodowymi organizacjami, za pośrednictwem właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Komendy oraz Komendy Głównej Policji, współpraca z organizacjami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości narkotykowej o zasięgu międzynarodowym, a także koordynowanie działań jednostek Policji województwa w tym zakresie;
 9. współpraca z osobami udzielającymi pomocy Policji;
 10. prowadzenie Wojewódzkiego Magazynu Środków Odurzających i Substancji Psychotropowych oraz nadzór nad zagadnieniem dowodów rzeczowych w postaci środków odurzających i substancji psychotropowych zabezpieczonych w ramach postępowań przygotowawczych prowadzonych w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji województwa.

 

Do zakresu działania Komisariatu należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań służby prewencyjnej Policji;
 2. realizowanie doprowadzeń osób oraz współdziałanie w tym zakresie z jednostkami Policji;
 3. realizowanie zadań administracyjno-porządkowych;
 4. współdziałanie z samorządem terytorialnym;
 5. realizowanie w niezbędnym zakresie zadań służby wspomagającej;
 6. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych oraz obowiązujących w tym zakresie standardów;
 7. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy.

 

Zadaniem Jednoosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego jest dostarczanie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji niezależnych i obiektywnych ocen systemów zarządzania i kontroli w Komendzie oraz doradztwo zmierzające do usprawnienia funkcjonowania jednostki, w tym:

 1. planowanie audytu wewnętrznego,
 2. przeprowadzanie audytu wewnętrznego, obejmującego:
  • analizę obszarów ryzyka w zakresie działania Komendy,
  • ocenę zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Komendzie,
  • ocenę efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
  • ocenę przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
  • ocenę wiarygodności sprawozdań finansowych oraz z wykonania budżetu;
 3. przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów oraz z wykonania planu audytu wewnętrznego;
 4. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.

 

Do zadań Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie i rozpracowywanie środowiska pseudokibiców, ujawnianie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez pseudokibiców;
 2. nadzorowanie pracy operacyjnej dotyczącej przestępczości pseudokibiców prowadzonej w jednostkach Policji województwa;
 3. opracowywanie analiz zagrożeń bezpieczeństwa na potrzeby planowania prewencyjnego zabezpieczenia imprez masowych;
 4. rozpoznawanie i rozpracowywanie środowisk nacjonalistycznych i ksenofobicznych oraz ujawnianie i zwalczanie przestępstw na tle nienawiści;
 5. monitorowanie stron internetowych dotyczących środowisk pseudokibiców i przestępstw z nienawiści, w zakresie właściwości merytorycznej wydziału;
 6. nawiązywanie, prowadzenie i koordynowanie współpracy z podmiotami policyjnymi, pozapolicyjnymi, w tym ze związkami i klubami sportowymi oraz stowarzyszeniami kibiców, w zakresie właściwości wydziału, a zwłaszcza wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych.

 

Do zadań realizowanych przez Jednoosobowe Stanowisko do spraw Ochrony Praw Człowieka w szczególności należy:

 1. propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na terenie województwa pomorskiego;
 2. bieżące monitorowanie działań Policji w zakresie respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, a także proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie;
 3. inicjowanie współpracy oraz utrzymywanie stałego kontaktu z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc działania Policji w dziedzinie ochrony praw człowieka;
 4. sporządzanie informacji, opinii i stanowisk w przedmiocie oceny zgodności działań policjantów ze standardami ochrony praw człowieka;
 5. diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, inicjowanie lub samodzielne organizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, niezbędnych do zapewnienia właściwego poziomu respektowania praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji na terenie województwa;
 6. reprezentowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w krajowych i międzynarodowych przedsięwzięciach poświęconych prawom człowieka;
 7. sporządzanie rocznych raportów z działalności Komendy w zakresie ochrony praw człowieka;
 8. bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji do spraw Ochrony Praw Człowieka w zakresie realizacji wyżej wymienionych zadań.

 

Do zakresu działania Oddziału Prewencji w Gdańsku należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. udział w działaniach pościgowo-blokadowych za niebezpiecznym przestępcą,
 3. ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych,
 4. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw,
 5. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych,
 6. przywracanie porządku publicznego w przypadku zbiorowego naruszenia prawa,
 7. wspieranie jednostek Policji w działaniach patrolowych oraz patrolowo-interwencyjnych,
 8. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników oddziału
 9. wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy,
 10. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych

 

Do zadań Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji należy w szczególności:

 1. przygotowanie i prowadzenie działań kontrterrorystycznych, w tym polegających na fizycznym zwalczaniu terroryzmu;
 2. przygotowanie i prowadzenie działań ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi;
 3. przygotowanie i prowadzenie działań bojowych wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;
 4. realizacja zadań związanych z ochroną oraz wsparciem działań ochronnych podejmowanych wobec osób podlegających ochronie;
 5. prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;
 6. wspieranie działań ratowniczych;
 7. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek kontrterrorystycznych Policji w zakresie nabywania umiejętności i uprawnień oraz utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej, niezbędnych do realizacji zadań;
 8. prowadzenie działań oraz szkoleń na obiektach infrastruktury krytycznej, w tym związanych z akwenami wodnymi.

 

Do zadań Wydziału Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi organizacyjnej spotkań z udziałem Komendanta i jego zastępców;
 2. współpraca Komendy z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi;
 3. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć (spotkań, seminariów, konferencji, wizyt roboczych) związanych z pozaoperacyjną współpracą Komendanta i jego zastępców w ramach prowadzenia międzynarodowej współpracy Policji;
 4. realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
 5. uaktualnianie witryny internetowej Komendy;
 6. opracowywanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej w Komendzie oraz jednostkach Policji województwa;
 7. przygotowywanie i prowadzenie badań społecznych i wewnętrznych w obszarze funkcjonowania Policji;
 8. opracowywanie i dystrybucja kwartalnika pomorskiej Policji;
 9. udział w organizowaniu zagranicznych praktyk studenckich dla słuchaczy ze szkół policyjnych oraz współuczestniczenie w realizacji krajowych praktyk dla studentów kierunków korespondujących z charakterem służby w Policji;
 10. nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji jawnej w komórkach organizacyjnych Komendy oraz w jednostkach Policji województwa;
 11. prowadzenie kancelarii jawnej Komendy;
 12. koordynowanie przedsięwzięć związanych z protokolarnym przekazywaniem dokumentacji składników majątkowych komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji województwa;
 13. przyjmowanie i rozpatrywanie petycji złożonych do Komendanta;
 14. obsługa poligraficzna Komendy;
 15. opracowywanie „Planu działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku” oraz coroczna jego aktualizacja;
 16. wdrażanie i realizowanie oraz upowszechnianie poszczególnych standardów kontroli zarządczej określonych w przepisach i informacjach dla sektora finansów publicznych;
 17. przygotowywanie, przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej w Komendzie i Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku oraz opracowywanie wyników uzyskanych w skutek jej realizacji;
 18. koordynacja procesu zarządzania ryzykiem realizowanym przez kierowników Komendy, jednostek Policji województwa, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku i Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku;
 19. analiza wyników audytów wewnętrznych oraz kontroli wewnętrznych i zewnętrznych z uwzględnieniem zidentyfikowanych słabości kontroli zarządczej;
 20. ocena poziomu realizacji wyznaczonych celów i zadań na potrzeby ewentualnego wprowadzenia mechanizmów i procedur gwarantujących ustalenie przyczyn wystąpienia nieprawidłowości i ich eliminacji;
 21. scalanie celów, zadań i mierników określonych w „Planie Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku” z budżetem zadaniowym Policji;
 22. przedstawianie dokumentacji potwierdzającej efektywność, ocenę i rekomendację systemu kontroli zarządczej w Komendzie i w jednostkach Policji województwa Komendantowi, przed złożeniem przez niego oświadczenia i stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok Komendantowi Głównemu Policji.

 

Do zakresu zadań Wydziału Psychologów należy realizowanie działań z obszarów psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, opieki psychologicznej i psychoedukacji oraz psychologii policyjnej stosowanej, w szczególności poprzez:

 1. udzielanie pomocy psychologicznej policjantom pełniącym służbę i pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego oraz w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji wykonujących zadania na terenie województwa pomorskiego, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji;
 2. prowadzenie doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Policji województwa pomorskiego w obszarze zastosowania psychologii do wykonywana zadań służbowych;
 3. realizowanie działań w obszarze doboru zewnętrznego, w szczególności poprzez prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Policji województwa pomorskiego oraz udział w komisjach kwalifikacyjnych w ramach doboru do pracy w Policji województwa pomorskiego;
 4. udział w procedurach doboru wewnętrznego na wybrane stanowiska lub do określonych komórek organizacyjnych;
 5. diagnozowanie problemów środowiska policyjnego oraz proponowanie sposobów ich rozwiązania;
 6. prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla policjantów i pracowników Policji;
 7. współpraca i pomoc służbie kryminalnej i prewencyjnej Policji województwa pomorskiego w takim zakresie, w jakim do efektywnego wykonywania czynności operacyjno – rozpoznawczych, czynności dochodzeniowo – śledczych oraz czynności porządkowych niezbędna jest wiedza psychologiczna.

 

Sekcja Zamówień Publicznych

Do zakresu zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy organizowanie i realizowanie zadań określonych w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie postępowań o udzielenie zamówień dotyczących dostaw, usług i robót budowlanych na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji i jednostek podległych nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz innych obowiązków wynikających z wymienionej ustawy, w szczególności polegających na:

 1. Udziale pracowników Sekcji Zamówień Publicznych w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień dla Komendy oraz jednostek nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji poprzez przygotowanie projektu decyzji o powołaniu Komisji Przetargowej, przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzania protokołów z postepowań oraz wszelkiej korespondencji z wykonawcami;
 2. Przygotowywaniu i przekazywaniu w danym roku kalendarzowym planu zamówień publicznych do publikacji Biuletynie Zamówień Publicznych;
 3. Przygotowywaniu i przekazywaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień za dany rok kalendarzowy;
 4. Zamieszczanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych, platformie OpenNexus, e-zamówienia oraz stronie prowadzonego postępowania ogłoszeń dotyczących zamówień przeprowadzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji;
 5. Prowadzenie rejestru postepowań przetargowych oraz rejestru złożonych ofert;
 6. Opiniowanie wniosków dotyczących realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 7. Udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 8. Odpowiadanie na wnoszone zapytania w postępowaniach o udzielenie zamówień.

 

Do zakresu zadań Sztabu Policji należy:

 1. gromadzenie i analizowanie informacji o bieżących najpoważniejszych zdarzeniach na terenie województwa oraz zagrożeniach bezpieczeństwa powszechnego lub niebezpiecznych zakłóceniach porządku publicznego w celu podejmowania skutecznych przedsięwzięć służących ich zapobieganiu i wypracowaniu metod i form działania jednostek organizacyjnych Policji w tych sytuacjach;
 2. bieżące analizowanie i ocenianie pracy służb dyżurnych w jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego w celu doskonalenia skuteczności i efektywności ich funkcjonowania;
 3. przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających proces kierowania działaniami w czasie prowadzenia operacji policyjnych;
 4. określenie zadań do realizacji przy prowadzeniu operacji policyjnych oraz zapewnienie organizacyjnego funkcjonowania Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku;
 5. dowodzenie i koordynowanie działaniami jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych;
 6. rozpoznanie oraz ocena zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, wobec których niezbędne jest wprowadzenie w nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji jednostkach organizacyjnych Policji woj. pomorskiego wyższych stanów gotowości do działań lub dodatkowych procedur postępowania;
 7. planowanie, organizowanie i koordynacja działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i bieżące współdziałanie w tym zakresie z właściwymi organami administracji publicznej i innymi podmiotami systemu obronnego Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. stały nadzór nad przygotowaniem i aktualizacją planów i procedur działania podległych jednostek organizacyjnych Policji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym o charakterze terrorystycznym oraz w innych sytuacjach kryzysowych;
 9. przygotowanie nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego do wykonywania zadań w sytuacjach szczególnych zagrożeń, w tym po wprowadzeniu konstytucyjnie określonego stanu nadzwyczajnego;
 10. przygotowanie, wdrażanie i nadzorowanie rozwiązań organizacyjno – technicznych usprawniających proces zarządzania działaniami jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego.

 

Do zakresu zadań Wydziału Bezpieczeństwa Informacji należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej, bezpieczeństwa informacji oraz systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 2. prowadzenie postępowań sprawdzających, w tym kontrolnych w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 3. prowadzenie kontroli: problemowych, sprawdzających i doraźnych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji, udział w kontrolach kompleksowych w zakresie:
  • przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  • przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  • działalności archiwum i składnic akt;
 4. ujawnianie i analizowanie nieprawidłowości oraz zagrożeń wynikających z zakresu działania Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 5. ocenianie skuteczności funkcjonowania pionów ochrony oraz czynności realizowanych przez pełnomocników ochrony w jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 6. zapewnienie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych i zbiorach manualnych;
 7. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi i jednostkami Policji województwa pomorskiego przy wyjaśnianiu informacji dotyczących naruszenia przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych lub ochrony danych osobowych;
 8. okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
 9. prowadzenie archiwum Komendy w tym gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, brakowanie i udostępnianie zasobu archiwalnego oraz koordynowanie funkcjonowania składnic akt w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 10. koordynowanie zadań oraz dokonywanie sprawdzeń w zakresie udzielania informacji/wywiadów o kandydatach na stanowiska w tym sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i prokuratorskich oraz innych pracowników tych instytucji;
 11. prowadzenie Kancelarii Tajnej i jej oddziałów w Komendzie;
 12. szkolenie funkcjonariuszy, pracowników i kandydatów do służby w Policji województwa pomorskiego w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
 13. ochrona fizyczna obiektów Komendy;
 14. realizowanie zadań związanych ze szczególną ochroną obiektów kategorii II Komendy.

 

Do zakresu zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy:

 1. inicjowanie i koordynowanie czynności dochodzeniowo-śledczych realizowanych przez jednostki Policji województwa, w celu wykrywania  sprawców najpoważniejszych przestępstw kryminalnych;
 2. wykonywanie czynności procesowych w razie konieczności udzielania jednostkom Policji województwa oraz jednostkom Policji kraju, pomocy w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw, w szczególności w sprawach:
  • trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych  i dowodowych,
  • obejmujących swym zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw,
  • wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych we współdziałaniu w tym zakresie z jednostkami Policji województwa oraz jednostkami Policji kraju;
 3. prowadzenie własnych postępowań przygotowawczych oraz sprawowanie nadzoru nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostki Policji województwa, w szczególności w sprawach, o których mowa w pkt 2, z wyjątkiem przestępstw korupcyjnych i gospodarczych;
 4. analizowanie postępowań przygotowawczych umorzonych z powodu niewykrycia sprawców w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne oraz dokonywanie niezbędnych czynności dowodowych w trybie art. 327 § 3 Kodeksu postępowania karnego, a także współdziałanie z policjantami komórek organizacyjnych Komendy w razie potrzeby dokonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w przedmiotowych sprawach;
 5. nadzór nad komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania dochodzeniowo-śledcze w jednostkach Policji województwa w zakresie przestrzegania prawa w związku  z prowadzonymi postępowaniami, sprawności organizacyjnej oraz ekonomiki procesowej i rezultatów wykrywczych;
 6. dokonywanie ocen stanu zagrożenia przestępczością, jej dynamiki, struktury i innych czynników istotnych z punktu widzenia wykrywalności oraz działalności pionu dochodzeniowo-śledczego w jednostkach Policji województwa w szczególności w zakresie nowych zjawisk       i form przestępczych, celem wypracowania jednolitej praktyki procesu wykrywczego;
 7. wypracowanie strategicznych kierunków oraz jednolitej praktyki procesu wykrywczego i dowodowego przy zwalczaniu przestępczości kryminalnej na obszarze województwa;
 8. opracowywanie pism instrukcyjnych z zakresu postępowania przygotowawczego oraz informowanie nadzorowanych jednostek Policji województwa o zmianach przepisów prawa i orzecznictwie sądowym;
 9. udział w opracowaniu programów zajęć lub instruktaży doskonalenia lokalnego dla komórek organizacyjnych Komendy;
 10. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej.

 

Do zakresu zadań Wydziału Finansów należy:

 1. przygotowywanie projektów planów finansowych w zakresie działalności budżetowej i „pozabudżetowej” Komendy;
 2. bezpośrednia realizacja wydatków osobowych i rzeczowych Komendy oraz jednostek Policji województwa i komórek organizacyjnych obsługiwanych przez wydział;
 3. dokonywanie rozliczeń publiczno-prawnych z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych oraz realizacja zadań wynikających z ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Pracowniczych Planów Kapitałowych a także związanych ze zbiorowym ubezpieczeniem stanu osobowego Komendy oraz jednostek Policji województwa i komórek organizacyjnych obsługiwanych przez wydział;
 4. prowadzenie rozliczeń funduszu nagród i zapomóg;
 5. obsługa finansowo-księgowa Komendy oraz jednostek Policji województwa, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału  Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku oraz Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji;
 6. sporządzanie analiz ekonomicznych z wykonania budżetu Komendy oraz okresowych analiz z zakresu realizacji planu finansowego;
 7. ustalanie rocznych i okresowych harmonogramów zasileń w środki finansowe;
 8. prowadzenie syntetycznej ewidencji wartościowej majątku pozostającego na stanie Komendy z wyszczególnieniem wartości początkowej środków trwałych i ich umorzenia;
 9. prowadzenie postępowań dotyczących szkód w majątku będącym na stanie wydziału;
 10. sporządzanie dokumentacji w zakresie umarzania należności przysługujących Skarbowi Państwa, odraczania terminu spłaty całości lub części należności oraz rozłożenia płatności w całości lub części należności na raty;
 11. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach szkód w mieniu Komendy;
 12. realizacja zadań wynikających z obowiązków dysponenta środków funduszu operacyjnego;
 13. przygotowywanie decyzji odszkodowawczych w związku z zaistniałymi wypadkami w służbie i w pracy;
 14. obsługa systemu Trezor;
 15. obsługa finansowo-księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 16. nadzór i kontrola nad postępowaniami szkodowymi prowadzonymi przez kierowników komórek i jednostek organizacyjnych Policji;
 17. wnioskowanie o udzielenie ulg w spłacie należności.”;

Do zadań Jednoosobowego Stanowiska do spraw Księgowości należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Komendy;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli:
  1. zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  2. kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 4. zapewnienie prawidłowości i terminowości sprawozdań finansowych;
 5. nadzór nad planowaniem budżetowym i finansowym jednostki;
 6. opiniowanie wniosków i sprawozdań dotyczących inwentaryzacji;
 7. monitorowanie zaangażowania środków budżetowych;
 8. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Komendanta dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości.

2. Jednoosobowe Stanowisko do spraw Księgowości wykonuje zadania wymienione w ust. 1 przy pomocy Wydziału Finansów.”.

 

Do zakresu zadań Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej należy:

 1. planowanie, organizowanie i realizacja zaopatrzenia Komendy, jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji mających siedzibę w Komendzie w środki materiałowo-techniczne oraz wyposażenie i sprzęt specjalistyczny w ramach dostaw centralnych, zakupów własnych i zleconych;
 2. realizacja zadań związanych z eksploatacją obiektów jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 3. prowadzenie racjonalnej gospodarki składnikami majątkowymi oraz gospodarki magazynowej;
 4. prowadzenie spraw dotyczących stanów prawnych nieruchomości jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 5. planowanie i realizacja inwestycji i remontów w jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 6. realizacja uprawnień policjantów, pracowników, emerytów i rencistów Policji w zakresie spraw mieszkaniowych i socjalnych.

 

Do zakresu zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:

 1. realizowanie przedsięwzięć związanych z przyjętą przez Komendanta Wojewódzkiego Policji polityką kadrową;
 2. inspirowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu doskonalenie struktur organizacyjnych i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 3. realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi Policji województwa pomorskiego w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
 4. koordynowanie, organizowanie i realizowanie zadań z zakresu doboru do służby w Policji w województwie pomorskim;
 5. planowanie zatrudnienia i dobór pracowników do pracy w Komendzie;
 6. tworzenie rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 7. realizowanie zadań w zakresie nadzoru merytorycznego w sprawach prowadzonych w trybie przepisów dyscyplinarnych, które pozostają w kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz realizowanie zadań wynikających z działania II instancji;
 8. rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy i jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego oraz kierowanie ich na przedsięwzięcia szkoleniowe;
 9. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach doskonalenia zawodowego w komórkach organizacyjnych Policji Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego oraz doskonalenia zewnętrznego.

 

Do zakresu zadań Wydziału Kontroli należy:

 1. planowanie i prowadzenie kontroli dotyczących problematyki:
  • ogólnopolicyjnej - w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji,
  • finansowo-gospodarczej i gospodarowania mieniem w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku;
 2. prowadzenie czynności służbowych dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji woj. pomorskiego;
 3. wskazywanie przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji województwa pomorskiego poprzez wykorzystanie metod audytowych oraz rozwijanie metod i działań kontrolnych o instrumenty i techniki audytu;
 4. analizowanie informacji zawartych w dokumentacji pokontrolnej, skargach, wnioskach i innych materiałach, w celu oceny stanu realizacji zadań przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Policji województwa pomorskiego;
 5. bezzwłoczne przekazywanie do Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji wpływających do wydziału wszelkich informacji, wskazujących na działania przestępcze policjantów oraz współdziałanie w zakresie wyjaśniania zarzutów o popełnieniu przestępstw przez policjantów;
 6. prowadzenie monitoringu oraz opracowywanie bieżących analiz i informacji dotyczących zagrożeń występujących w środowiskach policyjnych oraz formułowanie wniosków dotyczących możliwości ograniczenia zjawisk patologicznych;
 7. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie sposobu wykonywania zadań w tym zakresie przez jednostki Policji województwa pomorskiego;
 8. wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów przeciwpożarowych oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich przestrzegania w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach Policji województwa pomorskiego;
 9. współpraca z Biurem Kontroli Komendy Głównej Policji oraz organami realizującymi w garnizonie pomorskim kontrole zewnętrzne.

 

Do zakresu zadań Wydziału Kryminalnego należy:

 1. inicjowanie i koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych realizowanych przez komendy miejskie i powiatowe Policji województwa pomorskiego, w celu wykrywania sprawców najpoważniejszych przestępstw kryminalnych;
 2. prowadzenie spraw operacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad wybranymi sprawami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Policji województwa pomorskiego;
 3. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach własnych oraz w przypadkach konieczności udzielanie jednostkom organizacyjnym Policji województwa pomorskiego wsparcia ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw kryminalnych:
  • trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań
  • wykrywczych i dowodowych,
  • dokonywanych seryjnie bądź obejmujących swym zasięgiem teren kilku
  • powiatów województwa pomorskiego lub kilku województw,
  • wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
 4. prowadzenie poszukiwań oraz koordynowanie prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji województwa pomorskiego poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacja osób i zwłok oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
 5. sprawowanie nadzoru nad komórkami kryminalnymi w zakresie prowadzonej pracy operacyjnej w jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 6. udział w opracowaniu programów doskonalenia lokalnego dla jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego i prowadzenie zajęć oraz instruktaży w zakresie upowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań legislacyjnych, metod pracy operacyjnej, rozwiązań technicznych i innych;
 7. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy i Centralnym Biurem Śledczym Komendy Głównej Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej;
 8. wypracowywanie strategicznych kierunków oraz jednolitej praktyki procesu wykrywczego i dowodowego przy zwalczaniu przestępczości kryminalnej na terenie województwa na potrzeby kierownictwa Komendy oraz jednostek i komórek organizacyjnych bezpośrednio prowadzących pracę operacyjną;
 9. współpraca z zagranicznymi formacjami policyjnymi lub ich międzynarodowymi organizacjami poprzez uprawnione komórki organizacyjne Komendy oraz Komendy Głównej Policji, a także organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej o zasięgu międzynarodowym oraz koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego w tym zakresie;
 10. realizowanie zadań związanych z formami ochrony udzielanej przez Policję osobom zagrożonym;
 11. nadzór, inicjowanie, koordynowanie i ocena wykonania przez jednostki organizacyjne województwa pomorskiego zadań wypracowanych w ramach taktyki i strategii Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczących zwalczania przestępczości kryminalnej.

 

Do zakresu zadań Wydziału Transportu należy:

 1. prowadzenie racjonalnej działalności w zakresie planowania i zaopatrzenia, zakupów, ewidencjonowania, wycofywania, zbywania i kasacji, obsługi technicznej i napraw sprzętu transportowego oraz części zamiennych, narzędzi, materiałów i urządzeń warsztatowych, wyliczanie należności sprzętu transportowego;
 2. wypracowywanie strategicznych kierunków działania w zakresie racjonalizacji funkcjonowania gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 3. planowanie i przeprowadzanie okresowych badań technicznych dopuszczających pojazdy do ruchu na drogach publicznych;
 4. prowadzenie ewidencji kolizji i wypadków drogowych oraz dokonywanie okresowych analiz i podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających wypadkom drogowym;
 5. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód transportowych i uzgodnień z firmami ubezpieczeniowymi w tym zakresie;
 6. organizowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami pędnymi i smarami;
 7. sprawowanie nadzoru nad działalnością transportu w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego.

 

 Do zakresu zadań Wydziału do Walki z Korupcją należy:

 1. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości korupcyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
 2. koordynowanie i nadzorowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji województwa pomorskiego;
 3. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w przypadkach koniecznego udzielenia nadzorowanym jednostkom organizacyjnym Policji województwa pomorskiego wsparcia w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw łapownictwa, płatnej protekcji i nadużycia funkcji publicznej dokonywanych w sposób skomplikowany determinujący trudności dowodowe;
 4. analizowanie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na terenie województwa pomorskiego, jej specyfiki, określenie obszarów występowania oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych;
 5. organizowanie współpracy z organami administracji i kontroli oraz agendami pozarządowymi funkcjonującymi na obszarze województwa pomorskiego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej;
 6. koordynowanie współdziałania Wydziału do walki z Korupcją z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji oraz organami ścigania;
 7. inspirowanie jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego do tworzenia komórek do walki z korupcją;
 8. opracowywanie i wdrażanie taktyki działania w zakresie skutecznego odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw korupcyjnych;
 9. współuczestniczenie w opracowaniu programów zajęć lub instruktaży w ramach doskonalenia lokalnego oraz udział w zajęciach i instruktażach z zakresu problematyki przestępczości korupcyjnej;
 10. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w sprawach dotyczących realizacji zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wymiana informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzonych czynności operacyjno - wykrywczych oraz przekazywania danych do opracowań i analiz.

 

Do zakresu zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z siedzibą w Sopocie należy:

 1. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz wypracowanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
 2. inicjowanie i koordynowanie czynności operacyjno- rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych w zakresie rozpoznawania i ujawniania najpoważniejszych przestępstw gospodarczych oraz ściganie ich sprawców;
 3. współpraca z osobami udzielającymi pomocy Policji;
 4. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych dotyczących najpoważniejszych przestępstw gospodarczych oraz ściganie ich sprawców;
 5. w oparciu o prowadzone analizy, określanie prognoz przestępczości gospodarczej i źródeł zagrożenia oraz strategicznych kierunków pracy pionu do walki z przestępczością gospodarczą województwa pomorskiego;
 6. organizowanie i koordynowanie współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
 7. wspomaganie przy wykonywaniu czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych komórek do walki z przestępczością gospodarczą jednostek Policji szczebla miejskiego, powiatowego i komisariatów Policji ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw:
  • trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych,
  • obejmujących swym zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw,
  • wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych, we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami Policji,
  • gdzie przedmiotem czynu zabronionego jest mienie znacznej wartości, a prowadzenie czynności jest zasadne ze względu na ważny interes postępowania;
 8. nadzór nad realizacją zadań służbowych w zakresie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych przez komórki organizacyjne do walki z przestępczością gospodarczą w jednostkach Policji województwa pomorskiego;
 9. inicjowanie, koordynowanie oraz pomoc w prowadzeniu wojewódzkich operacji taktycznych i działań doraźnych, ukierunkowanych na masowo występujące zagrożenia przestępcze o charakterze gospodarczym;
 10. współdziałanie z komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji, właściwą w sprawach zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej w zakresie:
  • realizacji zadań o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym,
  • wymiany informacji o nowych metodach działalności przestępczej,
  • opracowywania danych dotyczących zagrożenia przestępczością o charakterze gospodarczym celem dalszego ich wykorzystania w analizach wykonywanych na rzecz Policji;
 11. współdziałanie w opracowywaniu programów doskonalenia zawodowego z zakresu problematyki zwalczania przestępczości gospodarczej oraz organizowanie szkoleń dla policjantów podległych jednostek;
 12. realizowanie zadań służbowych zleconych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz inne uprawnione organy.

 

Wydział Konwojowo-Ochronny

Do zadań Wydziału Konwojowo-Ochronnego należy w szczególności:

 1. organizowanie, wykonywanie, koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie realizowania zadań konwojowych i policji sądowej;
 2. realizacja zadań kurierskich w ramach poczty specjalnej;
 3. organizowanie i wykonywanie działań w zakresie realizowania ochrony urzędów konsularnych na terenie województwa oraz obiektów Komendy przy ul. Trakt Św. Wojciecha 47 w Gdańsku;
 4. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka;
 5. koordynacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pobytem osób doprowadzonych lub zatrzymanych w pokojach przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;
 6. analiza wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas pełnienia służby konwojowej i doprowadzeń;
 7. analiza wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych oraz policyjnej izbie dziecka;
 8. współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur, a w szczególności utworzenia pomieszczeń specjalnie przeznaczonych dla osób konwojowanych oraz przystosowania sal rozpraw i infrastruktury budynków sądów do przeprowadzania rozpraw o podwyższonym ryzyku;
 9. współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie wdrażania rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych poprzez koordynację terminów rozpraw i wyznaczanie dni konwojowych;
 10. bieżące współdziałanie z wydziałami konwojowymi jednostek Policji kraju w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z przemieszczaniem ich z jednej do drugiej jednostki penitencjarnej;
 11. współpraca z komórkami organizacyjnymi jednostek Policji województwa, jednostek Policji kraju oraz innymi podmiotami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas rozpraw sądowych i innych czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu.

 

Do zakresu zadań Wydziału Łączności i Informatyki należy:

 1. organizacja, budowa, modernizacja i nadzór systemów łączności i informatyki w Komendzie oraz komendach miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego zgodnie z przyjętymi w Policji standardami i kierunkami rozwoju;
 2. organizowanie łączności w stanach kryzysowych i na czas operacji policyjnych oraz realizacji zadań mobilizacyjno-obronnych w tym zakresie;
 3. sprawowanie nadzoru w ramach wymagań standaryzacyjnych w informatyce i łączności policyjnej nad prawidłowością funkcjonowania zespołów do spraw łączności i informatyki komend miejskich i powiatowych Policji województwa pomorskiego;
 4. opracowywanie, wdrażanie i eksploatacja w komórkach organizacyjnych i jednostkach organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji systemów informatycznych oraz metod i form nadzoru nad ich funkcjonowaniem, a w szczególności:
  • prowadzenie działalności inspirującej, koordynującej i nadzorczej w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych eksploatowanych w województwie oraz przestrzeganie obowiązujących lub zaleconych standardów teleinformatycznych,
  • inicjowanie procesów doskonalenia zawodowego w zakresie wdrażania nowych technologii, podnoszenia kwalifikacji specjalistycznych personelu itp.,
  • wdrażanie i nadzór nad wprowadzeniem systemów informatycznych udostępnionych centralnie (Krajowy System Informatyczny Policji, systemy przeznaczone dla Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji i pionu kryminalnego, systemy zewnętrzne);
 5. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji na zasadach i w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 6. udzielanie merytorycznego wsparcia komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji działającym na terenie województwa pomorskiego;
 7. udział w czynnościach związanych z realizacją przepisów prawa o zamówieniach publicznych w odniesieniu do zadań realizowanych przez wydział;
 8. spółdziałanie z terenowymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie szerszego wykorzystywania pozapolicyjnych , zewnętrznych baz danych;
 9. realizacja zadań zleconych Komendantowi Wojewódzkiemu Policji przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z kompetencjami przyznanymi na mocy obowiązujących przepisów dotyczących:
  • systemu łączności rządowej,
  • systemu łączności wewnętrznej resortu spraw wewnętrznych i administracji,
  • systemu łączności radiowej UKF i dalekosiężnej KF,
  • poczty specjalnej,
  • systemów utajonych Policji;
 10. świadczenie usług w dziedzinie łączności jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i innym uprawnionych podmiotom w ramach obowiązujących przepisów;
 11. planowanie środków finansowych na organizowanie i realizacje zaopatrzenia Komendy w środki materiałowo-techniczne łączności i informatyki oraz ich ewidencjonowanie i rozliczanie.

 

Do zakresu zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych należy:

 1. uzgadnianie w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji planów ochrony obszarów, obiektów, transportów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji rozstrzygnięć administracyjnych decyzji i postanowień w sprawach określonych w ustawach:
  • o ochronie osób i mienia,
  • o broni i amunicji,
  • o cudzoziemcach,
  • o usługach detektywistycznych,
  • o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością specjalistycznych, uzbrojonych formacji ochronnych oraz podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także ich przechowywaniem i ewidencjonowaniem;
 4. sprawowanie nadzoru nad komendami powiatowymi i miejskimi Policji województwa pomorskiego w zakresie rejestrowania i wydawania pozwoleń na broń;
 5. koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie RP prowadzonych w komendach powiatowych i miejskich Policji województwa pomorskiego;
 6. współdziałanie i współpraca z jednostkami nadzorowanymi, Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Morskim Oddziałem Straży Granicznej w sprawach dotyczących cudzoziemców;
 7. organizowanie i prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o broni i amunicji przez osoby fizyczne i inne podmioty posiadające broń;
 8. organizowanie egzaminów oraz udział w komisjach egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony i detektywa oraz o pozwolenie na broń i dopuszczenia do posiadania broni;
 9. prowadzenie depozytu broni i amunicji.

 

Do zakresu zadań Wydziału Techniki Operacyjnej należy:

 1. realizacja wniosków o obserwację;
 2. instalacja i eksploatacja środków technicznych;
 3. realizacja kontroli operacyjnej;
 4. pozyskiwanie, maskowanie i wykorzystywanie obiektów specjalnych oraz maskowanie policjantów i rzeczowych środków pracy operacyjnej;
 5. obsługa i realizacja oraz maskowanie wydatków z funduszu operacyjnego Policji;
 6. uzyskiwanie danych identyfikujących abonenta oraz informacji dotyczących faktu, okoliczności i rodzaju połączeń telekomunikacyjnych;
 7. wspomaganie miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego w stosowaniu środków techniki operacyjnej;
 8. współpraca z osobowymi środkami pracy operacyjnej.

 

Do zakresu zadań Wydziału Wywiadu Kryminalnego należy:

 1. sporządzanie analiz kryminalnych wspomagających pracę wykrywczą oraz procesy karne i decyzyjne z wykorzystaniem technologii informatycznych, także w środowisku Systemu Informacji Przestrzennej, na rzecz komórek i jednostek organizacyjnych garnizonu pomorskiego oraz innych uprawnionych podmiotów pozapolicyjnych;
 2. inicjowanie spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zawartych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz w innych bazach policyjnych i poza- policyjnych;
 3. analizowanie danych zawartych w Systemie Meldunku Informacyjnego pod kątem rozpoznania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego, struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków;
 4. obsługa informacyjna jednostek organizacyjnych Policji garnizonu pomorskiego oraz podmiotów pozapolicyjnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w zakresie dostępu do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;
 5. powadzenie manualnej kartoteki miejsc będących w zainteresowaniu jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 6. sprawowanie nadzoru merytorycznego w garnizonie pomorskim nad funkcjonowaniem Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i kontrolowanie jakości gromadzonych danych o charakterze kryminalnym oraz ich analiza;
 7. wprowadzanie do systemu POSIGRAF zdjęć sygnalitycznych oraz portretów pamięciowych;
 8. wykonywanie na zlecenie jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, na podstawie cech modus operandii oraz cech rys opisowych typowań domniemanych sprawców przestępstw;
 9. przekazywanie właściwym jednostkom organizacyjnym Policji garnizonu pomorskiego informacji koordynacyjnych dotyczących zainteresowań Policji oraz informacji o zbiorach zastrzeżeń koordynacyjnych;
 10. obsługa systemu TEMIDA na potrzeby garnizonu pomorskiego;
 11. sprawowanie nadzoru nad jakością i poprawnością wprowadzanych danych do Systemu Meldunku Informacyjnego;
 12. współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną w zakresie ustalania danych osobowych abonentów i pozyskiwania bilingów na rzecz jednostek organizacyjnych garnizonu pomorskiego;
 13. pozyskiwanie na zlecenie i obsługa osobowych źródeł informacji;
 14. pozyskiwanie, gromadzenie i weryfikowanie informacji zgodnie z kierunkami zainteresowania jednostek organizacyjnych Policji garnizonu pomorskiego;
 15. prowadzenie wstępnej kwalifikacji kandydatów do pracy w komórkach do spraw werbunków i analizy kryminalnej oraz współudział w dalszej procedurze kwalifikacyjnej;
 16. udostępnianie własnych lub obsługiwanie powierzonych osobowych źródeł informacji na potrzeby prowadzonych spraw oraz udzielanie pomocy i konsultacji jednostkom organizacyjnym Policji nadzorowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji;
 17. prowadzenie zbiorów informacyjnych dotyczących możliwości operacyjnych osobowych źródeł informacji w oparciu o ogólnopolską bazę osobowych źródeł informacji;
 18. wymiana informacji kanałem Interpolu i Europolu pomiędzy policjami innych państw i Policją polską w zakresie zadań wynikających z członkostwa Policji polskiej w Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol) oraz w Europejskim Urzędzie Policji;
 19. koordynowanie działań i współpracy z oficerami łącznikowymi polskiej Policji i policji innych państw w zakresie wymiany informacji kryminalnych;
 20. uzyskiwanie informacji o przestępstwach i ich sprawcach oraz rozpoznawanie grup podwyższonego ryzyka z wykorzystaniem technologii informatycznych (Internet);
 21. pomaganie w zabezpieczeniu, do celów operacyjnych, nośników informacji, ich analiza, a w szczególnych przypadkach odzyskiwanie danych;
 22. współpraca z administratorami i właścicielami sieci komputerowych i firm telekomunikacyjnych w sprawach prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji garnizonu pomorskiego;

 

Do zakresu zadań Zespołu Funduszy Pomocowych należy:

 1. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy pomocowych oraz współpraca w tym zakresie z organami administracji rządowej i samorządowej;
 2. opracowywanie – we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji – dokumentacji związanej z ubieganiem się o środki finansowe z funduszy pomocowych;
 3. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zaangażowanymi w proces realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych;
 4. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji oraz innymi podmiotami właściwymi w sprawach funduszy pomocowych;
 5. identyfikowanie możliwości finansowania zadań Komendy z udziałem środków pochodzących z funduszy pomocowych;
 6. upowszechnianie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych garnizonu pomorskiego wiedzy o warunkach uczestnictwa w programach pomocowych;
 7. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w Komendzie.

 

Do zakresu zadań Zespołu Prasowego należy:

 1. organizowanie, koordynowanie i nadzór nad zadaniami w sferze kontaktów z mediami oraz obsługa prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 2. koordynowanie, udzielanie merytorycznej pomocy oraz nadzór nad pracą rzeczników prasowych jednostek nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 3. kształtowanie strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie województwa pomorskiego, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję województwa pomorskiego w celu rozwiązania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem;

 

Do zakresu zadań Zespołu Prawnego należy:

 1. wnioskowanie do Komendanta Głównego Policji o podjęcie prac nad doskonaleniem systemu prawa w zakresie dotyczącym Policji;
 2. współdziałanie z pionem prawnym Wojewody Pomorskiego w zakresie opracowywania, konsultowania i opiniowania projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących Policji województwa pomorskiego;
 3. opiniowanie w zakresie zgodności z zasadami techniki prawodawczej projektów aktów prawnych dotyczących działalności Policji, a otrzymywanych spoza Komendy oraz projektów aktów prawnych opracowywanych przez komórki organizacyjne Komendy;
 4. opracowywanie legislacyjne projektów aktów prawnych Komendanta Wojewódzkiego Policji, na polecenie kierownictwa Komendy oraz na wniosek kierowników komórek organizacyjnych;
 5. dokonywanie interpretacji przepisów prawnych mających stanowić podstawę decyzji podejmowanych przez kierownictwo Komendy, a wymagających opinii prawnych oraz opracowywanie dla kierownictwa Komendy opinii prawnych;
 6. zastępstwo procesowe Komendanta Wojewódzkiego Policji w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi;
 7. ustalanie wiążącej wykładni przepisów prawnych dla komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji;
 8. zapewnienie pomocy prawnej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji;
 9. gromadzenie i udostępnianie zbiorów aktów prawnych oraz udzielanie policjantom i pracownikom Policji informacji o aktualnym stanie i zakresie obowiązywania aktów prawnych dotyczących Policji.

 

Do zadań Zespołu Ochrony Pracy należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku i Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku;
 2. bieżące informowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3. udział w prowadzeniu postępowań wyjaśniających okoliczności i przyczyny wypadków, którym ulegli policjanci pełniący służbę lub pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku i Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku;
 4. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
 5. doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 6. udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów, planów modernizacji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 7. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo, ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
 8. przedstawianie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
 9. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
 10. informowanie pracowników o ryzyku zawodowymi o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 11. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy:
  • jednostkami organizacyjnymi Policji województwa pomorskiego,
  • służbą zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • organizacjami związków zawodowych działającymi w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
  • terenowym inspektorem sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Państwową Inspekcją Pracy,
  • Państwową Strażą Pożarną;
 12. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 13. prowadzenie rejestrów:
  • wypadków funkcjonariuszy w służbie i w związku z nią,
  • wypadków przy pracy,
  • wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
  • podejrzeń i chorób zawodowych,
  • czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • szkodliwych czynników środowiska pracy,
  • przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy;
 14. realizacja zadań określonych w przepisach z zakresu medycyny pracy:
  • organizacja badań profilaktycznych dla policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku, Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku, komend powiatowych (miejskich) Policji i komisariatów Policji województwa pomorskiego, Komendy Głównej Policji Biura Spraw Wewnętrznych Wydziału w Gdańsku i Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Gdańsku oraz bieżąca rejestracja skierowań policjantów i pracowników na badania wstępne, okresowe, profilaktyczne, kontrolne, specjalistyczne, komisyjne; przygotowanie zleceń na przeprowadzenie badań sanitarno epidemiologicznych,
  • bieżące prowadzenie ewidencji:
   • policjantów i pracowników skierowanych na badania i komisje lekarskie,
   • osób narażonych na zawodową ekspozycję na czynniki biologiczne,
   • osób skierowanych na szczepienia profilaktyczne,
   • policjantów skierowanych na turnusy profilaktyczno - rehabilitacyjne i antystresowe,
   • refundacji kosztów zakupu okularów ochronnych do pracy z monitorami ekranowymi,
   • faktur za wykonane usługi medyczne,
  • przygotowanie informacji, danych i kryteriów niezbędnych do sporządzenia rozdzielnika miejsc na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i antystresowe (współpraca z Wydziałem Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku),
  • sprawdzanie zasadności oraz poprawności wniosków i raportów dotyczących dofinansowania zakupu okularów ochronnych do pracy z monitorami ekranowymi, przygotowanie wykazów dodatkowych należności finansowych dotyczących refundacji zakupu okularów ochronnych;
  • współdziałanie z resortową i poza resortową służbą medycyny pracy w dziedzinie profilaktycznej ochrony zdrowia, przygotowywanie danych do oceny warunków służby i pracy oraz sporządzanie okresowych analiz stanu realizacji zadań z zakresu medycyny pracy,
  • monitorowanie dokonywanych wydatków, sporządzanie okresowych analiz zaangażowania finansowego oraz planowanie i bilansowanie rocznego budżetu na wydatki w grupie 9 – lecznictwo dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku, Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku, komend powiatowych (miejskich) Policji województwa pomorskiego, Komendy Głównej Policji Biura Spraw Wewnętrznych Wydziału w Gdańsku i Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Gdańsku,
  • zbieranie ofert akredytowanych laboratoriów oraz przygotowywanie wniosków i monitorowanie wydatków w sprawie finansowania badań i pomiarów szkodliwych czynników środowiska służby i pracy,
  • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad zakresem i sposobem realizacji obowiązków określonych przepisami medycyny pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku, w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Gdańsku, w Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa pomorskiego;
 15. wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów ochrony przeciwpożarowej w następującym zakresie:
  • przeprowadzanie przeglądu stanu bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności w zakresie stanu dróg ewakuacyjnych, odpowiedniej ilości oraz dostępności do podręcznego sprzętu gaśniczego, terminowości wykonywania przeglądów urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji i urządzeń technicznych, ujawnienia nieprawidłowości techniczno-budowlanych mających wpływ na warunki ewakuacji i bezpieczeństwo pożarowe, realizacji wniosków i zaleceń z poprzednich przeglądów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Gdańsku i w Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku,
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku i Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i przeprowadzanie ćwiczeń sprawdzających założenia ewakuacji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku, w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Gdańsku i w Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku,
  • sporządzanie raz w roku analizy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku, Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku, komend powiatowych (miejskich) Policji i komisariatów Policji województwa pomorskiego,
  • sporządzanie meldunków wstępnych i końcowych z zaistniałych pożarów W obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku, Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku, komend powiatowych (miejskich) Policji i komisariatów Policji województwa pomorskiego.
 16. prowadzenie ewidencji użytkowanych składników majątku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, pozostających w dyspozycji Zespołu Ochrony Pracy.
Powrót na górę strony