Wydział Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział kontroli

 

Do zakresu zadań Wydziału Kontroli należy:

 1. planowanie i prowadzenie kontroli dotyczących problematyki:
  • ogólnopolicyjnej - w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji,
  • finansowo-gospodarczej i gospodarowania mieniem w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku;
 2. prowadzenie czynności służbowych dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji woj. pomorskiego;
 3. wskazywanie przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji województwa pomorskiego poprzez wykorzystanie metod audytowych oraz rozwijanie metod i działań kontrolnych o instrumenty i techniki audytu;
 4. analizowanie informacji zawartych w dokumentacji pokontrolnej, skargach, wnioskach i innych materiałach, w celu oceny stanu realizacji zadań przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Policji województwa pomorskiego;
 5. bezzwłoczne przekazywanie do Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji wpływających do wydziału wszelkich informacji, wskazujących na działania przestępcze policjantów oraz współdziałanie w zakresie wyjaśniania zarzutów o popełnieniu przestępstw przez policjantów;
 6. prowadzenie monitoringu oraz opracowywanie bieżących analiz i informacji dotyczących zagrożeń występujących w środowiskach policyjnych oraz formułowanie wniosków dotyczących możliwości ograniczenia zjawisk patologicznych;
 7. przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków dotyczących działalności Policji oraz nadzorowanie, kontrolowanie i koordynowanie sposobu wykonywania zadań w tym zakresie przez jednostki Policji województwa pomorskiego;
 8. wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów przeciwpożarowych oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich przestrzegania w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach Policji województwa pomorskiego;
 9. współpraca z Biurem Kontroli Komendy Głównej Policji oraz organami realizującymi w garnizonie pomorskim kontrole zewnętrzne.
Powrót na górę strony