Wydział Wywiadu Kryminalnego

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział wywiadu kryminalnego

 

Do zakresu zadań Wydziału Wywiadu Kryminalnego należy:

 1. sporządzanie analiz kryminalnych wspomagających pracę wykrywczą oraz procesy karne i decyzyjne z wykorzystaniem technologii informatycznych, także w środowisku Systemu Informacji Przestrzennej, na rzecz komórek i jednostek organizacyjnych garnizonu pomorskiego oraz innych uprawnionych podmiotów pozapolicyjnych;
 2. inicjowanie spraw operacyjnych na podstawie analizy danych zawartych w Systemie Meldunku Informacyjnego oraz w innych bazach policyjnych i poza- policyjnych;
 3. analizowanie danych zawartych w Systemie Meldunku Informacyjnego pod kątem rozpoznania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego, struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków;
 4. obsługa informacyjna jednostek organizacyjnych Policji garnizonu pomorskiego oraz podmiotów pozapolicyjnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami prawnymi w zakresie dostępu do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;
 5. powadzenie manualnej kartoteki miejsc będących w zainteresowaniu jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 6. sprawowanie nadzoru merytorycznego w garnizonie pomorskim nad funkcjonowaniem Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i kontrolowanie jakości gromadzonych danych o charakterze kryminalnym oraz ich analiza;
 7. wprowadzanie do systemu POSIGRAF zdjęć sygnalitycznych oraz portretów pamięciowych;
 8. wykonywanie na zlecenie jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, na podstawie cech modus operandii oraz cech rys opisowych typowań domniemanych sprawców przestępstw;
 9. przekazywanie właściwym jednostkom organizacyjnym Policji garnizonu pomorskiego informacji koordynacyjnych dotyczących zainteresowań Policji oraz informacji o zbiorach zastrzeżeń koordynacyjnych;
 10. obsługa systemu TEMIDA na potrzeby garnizonu pomorskiego;
 11. sprawowanie nadzoru nad jakością i poprawnością wprowadzanych danych do Systemu Meldunku Informacyjnego;
 12. współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność telekomunikacyjną w zakresie ustalania danych osobowych abonentów i pozyskiwania bilingów na rzecz jednostek organizacyjnych garnizonu pomorskiego;
 13. pozyskiwanie na zlecenie i obsługa osobowych źródeł informacji;
 14. pozyskiwanie, gromadzenie i weryfikowanie informacji zgodnie z kierunkami zainteresowania jednostek organizacyjnych Policji garnizonu pomorskiego;
 15. prowadzenie wstępnej kwalifikacji kandydatów do pracy w komórkach do spraw werbunków i analizy kryminalnej oraz współudział w dalszej procedurze kwalifikacyjnej;
 16. udostępnianie własnych lub obsługiwanie powierzonych osobowych źródeł informacji na potrzeby prowadzonych spraw oraz udzielanie pomocy i konsultacji jednostkom organizacyjnym Policji nadzorowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w zakresie współpracy z osobowymi źródłami informacji;
 17. prowadzenie zbiorów informacyjnych dotyczących możliwości operacyjnych osobowych źródeł informacji w oparciu o ogólnopolską bazę osobowych źródeł informacji;
 18. wymiana informacji kanałem Interpolu i Europolu pomiędzy policjami innych państw i Policją polską w zakresie zadań wynikających z członkostwa Policji polskiej w Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (Interpol) oraz w Europejskim Urzędzie Policji;
 19. koordynowanie działań i współpracy z oficerami łącznikowymi polskiej Policji i policji innych państw w zakresie wymiany informacji kryminalnych;
 20. uzyskiwanie informacji o przestępstwach i ich sprawcach oraz rozpoznawanie grup podwyższonego ryzyka z wykorzystaniem technologii informatycznych (Internet);
 21. pomaganie w zabezpieczeniu, do celów operacyjnych, nośników informacji, ich analiza, a w szczególnych przypadkach odzyskiwanie danych;
 22. współpraca z administratorami i właścicielami sieci komputerowych i firm telekomunikacyjnych w sprawach prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji garnizonu pomorskiego;
Powrót na górę strony