Zespół Funduszy Pomocowych

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, zespół funduszy pomocowych

 

Do zakresu zadań Zespołu Funduszy Pomocowych należy:

  1. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy pomocowych oraz współpraca w tym zakresie z organami administracji rządowej i samorządowej;
  2. opracowywanie – we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji – dokumentacji związanej z ubieganiem się o środki finansowe z funduszy pomocowych;
  3. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi przez Komendanta Wojewódzkiego Policji zaangażowanymi w proces realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych;
  4. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji oraz innymi podmiotami właściwymi w sprawach funduszy pomocowych;
  5. identyfikowanie możliwości finansowania zadań Komendy z udziałem środków pochodzących z funduszy pomocowych;
  6. upowszechnianie w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych garnizonu pomorskiego wiedzy o warunkach uczestnictwa w programach pomocowych;
  7. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących projektów realizowanych w Komendzie.
Powrót na górę strony