Jednoosobowe Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, jednoosobowe stanowisko do spraw audytu wewnętrznego

Zadaniem Jednoosobowego Stanowiska do spraw Audytu Wewnętrznego jest dostarczanie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji niezależnych i obiektywnych ocen systemów zarządzania i kontroli w Komendzie oraz doradztwo zmierzające do usprawnienia funkcjonowania jednostki, w tym:

 1. planowanie audytu wewnętrznego,
 2. przeprowadzanie audytu wewnętrznego, obejmującego:
  • analizę obszarów ryzyka w zakresie działania Komendy,
  • ocenę zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi obowiązującymi w Komendzie,
  • ocenę efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli,
  • ocenę przestrzegania zasad celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań,
  • ocenę wiarygodności sprawozdań finansowych oraz z wykonania budżetu;
 3. przygotowanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów oraz z wykonania planu audytu wewnętrznego;
 4. prowadzenie akt stałych i bieżących audytu.
Powrót na górę strony