Wydział Kryminalny

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział kryminalny

 

Do zakresu zadań Wydziału Kryminalnego należy:

 1. inicjowanie i koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych realizowanych przez komendy miejskie i powiatowe Policji województwa pomorskiego, w celu wykrywania sprawców najpoważniejszych przestępstw kryminalnych;
 2. prowadzenie spraw operacyjnych oraz sprawowanie nadzoru nad wybranymi sprawami prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Policji województwa pomorskiego;
 3. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawach własnych oraz w przypadkach konieczności udzielanie jednostkom organizacyjnym Policji województwa pomorskiego wsparcia ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw kryminalnych:
  • trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań
  • wykrywczych i dowodowych,
  • dokonywanych seryjnie bądź obejmujących swym zasięgiem teren kilku
  • powiatów województwa pomorskiego lub kilku województw,
  • wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;
 4. (uchylony);
 5. sprawowanie nadzoru nad komórkami kryminalnymi w zakresie prowadzonej pracy operacyjnej w jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 6. udział w opracowaniu programów doskonalenia lokalnego dla jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego i prowadzenie zajęć oraz instruktaży w zakresie upowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań legislacyjnych, metod pracy operacyjnej, rozwiązań technicznych i innych;
 7. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy i Centralnym Biurem Śledczym Komendy Głównej Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej;
 8. wypracowywanie strategicznych kierunków oraz jednolitej praktyki procesu wykrywczego i dowodowego przy zwalczaniu przestępczości kryminalnej na terenie województwa na potrzeby kierownictwa Komendy oraz jednostek i komórek organizacyjnych bezpośrednio prowadzących pracę operacyjną;
 9. współpraca z zagranicznymi formacjami policyjnymi lub ich międzynarodowymi organizacjami poprzez uprawnione komórki organizacyjne Komendy oraz Komendy Głównej Policji, a także organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej o zasięgu międzynarodowym oraz koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego w tym zakresie;
 10. realizowanie zadań związanych z formami ochrony udzielanej przez Policję osobom zagrożonym;
 11. nadzór, inicjowanie, koordynowanie i ocena wykonania przez jednostki organizacyjne województwa pomorskiego zadań wypracowanych w ramach taktyki i strategii Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczących zwalczania przestępczości kryminalnej.
Powrót na górę strony