Wydział Łączności i Informatyki

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział łączności i informatyki

 

Do zakresu zadań Wydziału Łączności i Informatyki należy:

 

 1. projektowanie, budowa, modernizacja i utrzymanie systemów łączności w jednostkach Policji województwa, zgodnie z przyjętym w Policji standardami i kierunkami rozwoju;

 2. projektowanie, wdrażanie i eksploatacja w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach Policji województwa systemów informatycznych oraz metod i form nadzoru nad ich funkcjonowaniem, w tym:

  • prowadzenie działalności, koordynującej i nadzorczej w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych eksploatowanych w województwie oraz przestrzeganie obowiązujących lub zaleconych standardów teleinformatycznych,

  • inicjowanie procesów doskonalenia zawodowego w zakresie wdrażania nowych technologii, podnoszenia kwalifikacji specjalistycznych personelu itp.,

  • wdrażanie i nadzór nad eksploatacją systemów informatycznych udostępnionych centralnie przez Komendanta Głównego Policji;

 3. sprawowanie nadzoru, w ramach wymagań standaryzacyjnych w informatyce i łączności policyjnej, nad prawidłowością realizacji zadań w tym zakresie w jednostkach Policji województwa;

 4. gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji na zasadach i w zakresie określonym odrębnymi przepisami;

 5. organizowanie łączności podczas zdarzeń kryzysowych na czas prowadzenia akcji lub operacji;

 6. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału;

 7. udzielanie merytorycznego wsparcia komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdującym się na terenie działania Komendy;

 8. obsługa i techniczne utrzymanie systemów łączności i informatyki, w tym środków łączności wykorzystywanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji, znajdujące się na terenie działania Komendy;

 9. współdziałanie z terenowymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizowanych zadań;

 10. zapewnienie łączności jednostkom organizacyjnym Policji podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji i innym uprawnionym podmiotom w ramach obowiązujących przepisów;

 11. realizacja zadań zleconych Komendantowi przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z uprawnieniami przyznanymi na mocy obowiązujących przepisów dotyczących:

 • systemu OST 112,

  systemu łączności rządowej,

 • systemu łączności wewnętrznej resortu spraw wewnętrznych,

 • systemu łączności radiowej,

 • poczty specjalnej,

 • systemów niejawnych;

 1. planowanie środków finansowych oraz organizacja i zaopatrzenie w sprzęt, materiały i usługi w zakresie łączności i informatyki dla jednostek Policji województwa

 2. realizowanie zadań w oparciu o przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do zadań realizowanych przez wydział;

 3. całodobowy dyżur służb technicznych mający na celu utrzymanie w stałej sprawności systemów łączności i informatyki eksploatowanych na terenie województwa realizowany przez służbę dyżurną Sekcji Telekomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki Komendy;

 4. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości wydziału.

 

 

 

Powrót na górę strony