Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział dochodzeniowo-śledczy

 

Do zakresu zadań Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego należy:

 1. inicjowanie i koordynowanie czynności dochodzeniowo-śledczych realizowanych przez jednostki Policji województwa, w celu wykrywania  sprawców najpoważniejszych przestępstw kryminalnych;
 2. wykonywanie czynności procesowych w razie konieczności udzielania jednostkom Policji województwa oraz jednostkom Policji kraju, pomocy w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw, w szczególności w sprawach:
  • trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych  i dowodowych,
  • obejmujących swym zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw,
  • wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych we współdziałaniu w tym zakresie z jednostkami Policji województwa oraz jednostkami Policji kraju;
 3. prowadzenie własnych postępowań przygotowawczych oraz sprawowanie nadzoru nad wybranymi postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez jednostki Policji województwa, w szczególności w sprawach, o których mowa w pkt 2, z wyjątkiem przestępstw korupcyjnych i gospodarczych;
 4. analizowanie postępowań przygotowawczych umorzonych z powodu niewykrycia sprawców w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa kryminalne oraz dokonywanie niezbędnych czynności dowodowych w trybie art. 327 § 3 Kodeksu postępowania karnego, a także współdziałanie z policjantami komórek organizacyjnych Komendy w razie potrzeby dokonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w przedmiotowych sprawach;
 5. nadzór nad komórkami organizacyjnymi realizującymi zadania dochodzeniowo-śledcze w jednostkach Policji województwa w zakresie przestrzegania prawa w związku  z prowadzonymi postępowaniami, sprawności organizacyjnej oraz ekonomiki procesowej i rezultatów wykrywczych;
 6. dokonywanie ocen stanu zagrożenia przestępczością, jej dynamiki, struktury i innych czynników istotnych z punktu widzenia wykrywalności oraz działalności pionu dochodzeniowo-śledczego w jednostkach Policji województwa w szczególności w zakresie nowych zjawisk       i form przestępczych, celem wypracowania jednolitej praktyki procesu wykrywczego;
 7. wypracowanie strategicznych kierunków oraz jednolitej praktyki procesu wykrywczego i dowodowego przy zwalczaniu przestępczości kryminalnej na obszarze województwa;
 8. opracowywanie pism instrukcyjnych z zakresu postępowania przygotowawczego oraz informowanie nadzorowanych jednostek Policji województwa o zmianach przepisów prawa i orzecznictwie sądowym;
 9. udział w opracowaniu programów zajęć lub instruktaży doskonalenia lokalnego dla komórek organizacyjnych Komendy;
 10. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Komendy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej.
Powrót na górę strony