Wydział Bezpieczeństwa Informacji

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział do spraw ochrony informacji niejawnych

 

Do zakresu zadań Wydziału Bepieczeństwa Informacji należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej, bezpieczeństwa informacji oraz systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 2. prowadzenie postępowań sprawdzających, w tym kontrolnych w trybie ustawy o ochronie informacji niejawnych;
 3. prowadzenie kontroli: problemowych, sprawdzających i doraźnych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji, udział w kontrolach kompleksowych w zakresie:
  • przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  • przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
  • działalności archiwum i składnic akt;
 4. ujawnianie i analizowanie nieprawidłowości oraz zagrożeń wynikających z zakresu działania Wydziału do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 5. ocenianie skuteczności funkcjonowania pionów ochrony oraz czynności realizowanych przez pełnomocników ochrony w jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 6. zapewnienie ochrony danych osobowych w systemach informatycznych i zbiorach manualnych;
 7. współdziałanie z komórkami organizacyjnymi i jednostkami Policji województwa pomorskiego przy wyjaśnianiu informacji dotyczących naruszenia przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych lub ochrony danych osobowych;
 8. okresowe kontrolowanie ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
 9. prowadzenie archiwum Komendy w tym gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, brakowanie i udostępnianie zasobu archiwalnego oraz koordynowanie funkcjonowania składnic akt w podległych jednostkach organizacyjnych Policji;
 10. koordynowanie zadań oraz dokonywanie sprawdzeń w zakresie udzielania informacji/wywiadów o kandydatach na stanowiska w tym sędziów, prokuratorów, asesorów sądowych i prokuratorskich oraz innych pracowników tych instytucji;
 11. prowadzenie Kancelarii Tajnej i jej oddziałów w Komendzie;
 12. szkolenie funkcjonariuszy, pracowników i kandydatów do służby w Policji województwa pomorskiego w zakresie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych;
 13. ochrona fizyczna obiektów Komendy;
 14. realizowanie zadań związanych ze szczególną ochroną obiektów kategorii II Komendy.
Powrót na górę strony