Wydział Finansów

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział finansów

 

Do zakresu zadań Wydziału Finansów należy:

 1. przygotowywanie projektów planów finansowych w zakresie działalności budżetowej i pozabudżetowej Komendy, zgodnie zobowiązującymi przepisami;
 2. bezpośrednia realizacja wydatków osobowych i rzeczowych Komendy oraz jednostek i komórek organizacyjnych obsługiwanych przez Wydział Finansów;
 3. dokonywanie rozliczeń publiczno-prawnych z tytułu podatków i składek ubezpieczeniowych oraz realizacja zdań wynikających z ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, a także związanych ze zbiorowym ubezpieczeniem stanu osobowego Komendy oraz jednostek i komórek organizacyjnych obsługiwanych przez Wydział Finansów;
 4. prowadzenie ewidencji funduszów nagród;
 5. prowadzenie księgowości Komendy w zakresie działalności budżetowej oraz pozabudżetowej;
 6. obsługa finansowo-księgowa Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, a także obsługa znajdujących się na terenie jej działania komórek organizacyjnych Policji Komendy Głównej Policji;
 7. prowadzenie syntetycznej ewidencji wartościowej majątku pozostającego na stanie Komendy z wyszczególnieniem wartości początkowej środków trwałych i ich umorzenia;
 8. nadzór nad utrzymaniem dyscypliny finansów publicznych przez Komendę;
 9. prowadzenie postępowań dotyczących szkód w majątku będącym na stanie Wydziału Finansów oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad postępowaniami szkodowymi prowadzonymi przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy i jednostek szczebla powiatowego, a także prowadzenie rejestru protokołów szkód w majątku Policji województwa;
 10. realizacja zadań wynikających z obowiązków dysponenta środków funduszu operacyjnego;
 11. planowanie i koordynowanie działań związanych z inwentaryzacją składników majątku Komendy oraz prowadzenie kontroli spisów z natury dotyczących tego mienia;
 12. obsługa finansowo-księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowe wj jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
 13. przygotowywanie decyzji odszkodowawczych w związku z zaistniałymi w Komendzie wypadkami w służbie i w pracy.
Powrót na górę strony