Zespół Prawny

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, zespół prawny

 

Do zakresu zadań Zespołu Prawnego należy:

  1. wnioskowanie do Komendanta Głównego Policji o podjęcie prac nad doskonaleniem systemu prawa w zakresie dotyczącym Policji;
  2. współdziałanie z pionem prawnym Wojewody Pomorskiego w zakresie opracowywania, konsultowania i opiniowania projektów przepisów prawa miejscowego dotyczących Policji województwa pomorskiego;
  3. opiniowanie w zakresie zgodności z zasadami techniki prawodawczej projektów aktów prawnych dotyczących działalności Policji, a otrzymywanych spoza Komendy oraz projektów aktów prawnych opracowywanych przez komórki organizacyjne Komendy;
  4. opracowywanie legislacyjne projektów aktów prawnych Komendanta Wojewódzkiego Policji, na polecenie kierownictwa Komendy oraz na wniosek kierowników komórek organizacyjnych;
  5. dokonywanie interpretacji przepisów prawnych mających stanowić podstawę decyzji podejmowanych przez kierownictwo Komendy, a wymagających opinii prawnych oraz opracowywanie dla kierownictwa Komendy opinii prawnych;
  6. zastępstwo procesowe Komendanta Wojewódzkiego Policji w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami administracyjnymi;
  7. ustalanie wiążącej wykładni przepisów prawnych dla komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji;
  8. zapewnienie pomocy prawnej Komendantowi Wojewódzkiemu Policji;
  9. gromadzenie i udostępnianie zbiorów aktów prawnych oraz udzielanie policjantom i pracownikom Policji informacji o aktualnym stanie i zakresie obowiązywania aktów prawnych dotyczących Policji.
Powrót na górę strony