Wydział Konwojowo - Ochronny

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział konwojowo-ochronny

 

Wydział Konwojowo-Ochronny

Do zadań Wydziału Konwojowo-Ochronnego należy w szczególności:

 1. organizowanie, wykonywanie, koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie realizowania zadań konwojowych i policji sądowej;
 2. realizacja zadań kurierskich w ramach poczty specjalnej;
 3. organizowanie i wykonywanie działań w zakresie realizowania ochrony urzędów konsularnych na terenie województwa oraz obiektów Komendy przy ul. Trakt Św. Wojciecha 47 w Gdańsku;
 4. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka;
 5. koordynacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pobytem osób doprowadzonych lub zatrzymanych w pokojach przejściowych oraz tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;
 6. analiza wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas pełnienia służby konwojowej i doprowadzeń;
 7. analiza wydarzeń nadzwyczajnych zaistniałych podczas pełnienia służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych, tymczasowych pomieszczeniach przejściowych oraz policyjnej izbie dziecka;
 8. współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur, a w szczególności utworzenia pomieszczeń specjalnie przeznaczonych dla osób konwojowanych oraz przystosowania sal rozpraw i infrastruktury budynków sądów do przeprowadzania rozpraw o podwyższonym ryzyku;
 9. współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie wdrażania rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych poprzez koordynację terminów rozpraw i wyznaczanie dni konwojowych;
 10. bieżące współdziałanie z wydziałami konwojowymi jednostek Policji kraju w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z przemieszczaniem ich z jednej do drugiej jednostki penitencjarnej;
 11. współpraca z komórkami organizacyjnymi jednostek Policji województwa, jednostek Policji kraju oraz innymi podmiotami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podczas rozpraw sądowych i innych czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu.
Powrót na górę strony