Wydział Konwojowo - Ochronny

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział konwojowo-ochronny

 

Do zakresu działania Wydziału Konwojowo - Ochronnego należy:

 1. organizowanie, wykonywanie, koordynowanie i nadzorowanie działań Policji województwa pomorskiego w zakresie realizowania zadań konwojowych i policji sądowej;
 2. opracowywanie i wdrażanie rozwiązań eliminujących problemy w zakresie organizacji i wykonywania zadań w komórkach konwojowych i policji sądowej;
 3. organizacja i realizacja konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur;
 4. realizacja doprowadzeń cudzoziemców wydalanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub umieszczonych w strzeżonych ośrodkach lub aresztach w celu wydalenia –zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;
 5. realizacja konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej;
 6. realizacja doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia się na wezwanie uprawnionych organów, które zatrzymane zostały przez policjantów z komend miejskich/powiatowych Policji na podstawie nakazów doprowadzenia z miejsca zamieszkania lub zatrzymanych w związku z ukrywaniem się przed organami wymiaru sprawiedliwości, gdy siedziby organów wzywających znajdują się poza obszarem działania Komendy Policji dokonującej zatrzymania;
 7. zabezpieczanie transportów przedmiotów wartościowych na rzecz Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Komendy;
 8. współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur, a w szczególności utworzenia pomieszczeń specjalnie przeznaczonych dla osób konwojowanych oraz przystosowania sal rozpraw i infrastruktury budynków sądów do przeprowadzania rozpraw o podwyższonym ryzyku;
 9. współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie wdrażania rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych poprzez koordynację terminów rozpraw i wyznaczanie dni konwojowych;
 10. bieżące współdziałanie z wydziałami konwojowymi innych Komend Wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z przemieszczaniem ich pomiędzy jednostkami penitencjarnymi;
 11. współpraca z komórkami organizacyjnymi Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, służby kryminalnej oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sądach i prokuraturach w zakresie zabezpieczania czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa;
 12. opracowanie oraz wdrożenie w ramach doskonalenia lokalnego jednolitego systemu doskonalenia, który spowoduje nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów komórek konwojowych.
Powrót na górę strony