Wydział Prewencji

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział prewencji

 

Do zadań Wydziału Prewencji należy w szczególności:

 1. ocena sposobu organizacji służby prewencyjnej, identyfikowanie problemów, wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań naprawczych, a także monitorowanie jej efektywności;
 2. nadzorowanie i koordynowanie zadań prewencyjnych jednostek Policji województwa pomorskiego w zakresie:
  • realizowania zadań patrolowych, patrolowo -interwencyjnych i obchodowych,
  • prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, zapobiegania i zwalczania wykroczeń, kontrolowania zasadności i prawidłowości stosowania przepisów prawa wykroczeń,
  • bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, lotnictwie cywilnym oraz komunikacji publicznej,
  • bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych,
  • wykorzystania zwierząt służbowych;
 3. podejmowanie działań na rzecz właściwej realizacji zadań przez dzielnicowych, ich kierowników oraz innych policjantów sprawujących bezpośredni nadzór nad dzielnicowymi, wyznaczonych przez kierowników jednostek Policji województwa;
 4. kształtowanie polityki karno-administracyjnej oraz nadzór nad jej realizacją w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń;
 5. systematyczne określanie, na podstawie analiz, prognoz oraz tendencji rozwoju zagrożeń przestępczością i wykroczeniami, obszarów wymagających prowadzenia działalności profilaktycznej;
 6. inicjowanie, wdrażanie i koordynowanie przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych, przeciwdziałających przestępczości nieletnich i patologii;
 7. bieżąca współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz zjawiskom patologii społecznych;
 8. monitorowanie i analizowanie zjawisk kryminalnych oraz wypracowywanie i wdrażanie wniosków do realizacji zapobiegających patologiom społecznym;
 9. realizowanie zadań określonych w krajowych programach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynowanie realizacji zadań z tego obszaru przez jednostki Policji województwa;
 10. wykonywanie zadań zleconych przez Wojewodę Pomorskiego w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi);
 11. podejmowanie działań wspólnie z Wydziałem Kadr i Szkolenia Komendy, dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego w zakresie przygotowania instruktorów taktyki i techniki interwencji z jednostek organizacyjnych Policji województwa.
Powrót na górę strony