Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział do walki z przestępczością gospodarczą

 

Do zakresu zadań Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z siedzibą w Sopocie należy:

 1. rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej oraz wypracowanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej;
 2. inicjowanie i koordynowanie czynności operacyjno- rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych w zakresie rozpoznawania i ujawniania najpoważniejszych przestępstw gospodarczych oraz ściganie ich sprawców;
 3. współpraca z osobami udzielającymi pomocy Policji;
 4. wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych dotyczących najpoważniejszych przestępstw gospodarczych oraz ściganie ich sprawców;
 5. w oparciu o prowadzone analizy, określanie prognoz przestępczości gospodarczej i źródeł zagrożenia oraz strategicznych kierunków pracy pionu do walki z przestępczością gospodarczą województwa pomorskiego;
 6. organizowanie i koordynowanie współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
 7. wspomaganie przy wykonywaniu czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo - śledczych komórek do walki z przestępczością gospodarczą jednostek Policji szczebla miejskiego, powiatowego i komisariatów Policji ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw:
  • trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych,
  • obejmujących swym zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw,
  • wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych, we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami Policji,
  • gdzie przedmiotem czynu zabronionego jest mienie znacznej wartości, a prowadzenie czynności jest zasadne ze względu na ważny interes postępowania;
 8. nadzór nad realizacją zadań służbowych w zakresie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych przez komórki organizacyjne do walki z przestępczością gospodarczą w jednostkach Policji województwa pomorskiego;
 9. inicjowanie, koordynowanie oraz pomoc w prowadzeniu wojewódzkich operacji taktycznych i działań doraźnych, ukierunkowanych na masowo występujące zagrożenia przestępcze o charakterze gospodarczym;
 10. współdziałanie z komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji, właściwą w sprawach zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej w zakresie:
  • realizacji zadań o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym,
  • wymiany informacji o nowych metodach działalności przestępczej,
  • opracowywania danych dotyczących zagrożenia przestępczością o charakterze gospodarczym celem dalszego ich wykorzystania w analizach wykonywanych na rzecz Policji;
 11. współdziałanie w opracowywaniu programów doskonalenia zawodowego z zakresu problematyki zwalczania przestępczości gospodarczej oraz organizowanie szkoleń dla policjantów podległych jednostek;
 12. realizowanie zadań służbowych zleconych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz inne uprawnione organy.
Powrót na górę strony