Wydział Ruchu Drogowego

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział ruchu drogowego

 

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy w szczególności:

  1. analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz przyczyn  i okoliczności powstawania zdarzeń drogowych na podstawie Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz uwzględnianie uzyskanych informacji w planowaniu kierunków pracy Policji województwa;
  2. planowanie i koordynowanie działań prewencyjno-kontrolnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  3. prowadzenie nadzoru nad organizacją i sposobem pełnienia służby na drogach w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego jednostek Policji województwa;
  4. inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-edukacyjnej w zakresie popularyzowania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
  5. współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządowej i drogowej oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;
  6. nadzorowanie zagadnień związanych z ujawnianiem naruszeń przepisów w transporcie drogowym, w tym w zakresie przekazywania przez jednostki Policji województwa dokumentacji do dalszego prowadzenia postępowania administracyjnego przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego;
  7. nadzorowanie i obsługa Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji oraz ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego;
  8. monitorowanie funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia, w szczególności pod kątem jakości, terminowości i aktualności wprowadzanych informacji;
  9. wykonywanie czynności związanych z poprawnym, kompletnym i terminowym wprowadzaniem oraz zatwierdzaniem danych gromadzonych w Systemie Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji;
  10. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału.
Powrót na górę strony