Deklaracja dostępności - Policja Pomorska

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa http://pomorska.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,
  • nie wyszystkie pliki są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą z różnych źródeł, bądź zostały opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji lub przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak etykiet pól formularza,
  • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  47 74 159 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Obiekt posiada trzy czynne wejścia. Dojście do biura przepustek od wejścia głównego wymaga pokonania kilkunastu stromych schodów i dwoje drzwi, z czego pierwsze są stosunkowo ciężkie, stylizowane, drewniane. Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczony jest bramkami. Interesanci odbieranie są i poruszają się po terenie KWP w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

Dwa pozostałe wejścia dostępne są od dziedzińca obiektu przez parking wewnętrzny. Wjazd na parking możliwy jest poprzez szlaban dozorowany przez służbę dyżurną policji. Jedno z wejść prowadzi do bocznego skrzydła budynku, w którym jest dźwig osobowy.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu wewnętrznym i przez wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wydział Postępowania Administracyjnego KWP w Gdańsku, ul. Harfowa 60, 80-298 Gdańsk.

Dostęp na parter przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego budynku prowadzi rampa umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim.

Obiekt posiada dwa wejścia, główne prowadzące bezpośrednio na kondygnację parteru umożliwiające dostęp do pomieszczeń biurowych parteru oraz boczne, od strony parkingu, strzeżone przez służbę dyżurną. W obiekcie brak jest dźwigu osobowego. Dostęp na pierwsze piętro możliwy jest jedynie po schodach. Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu wewnętrznym i przez wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk. – główny budynek administracyjny

Brak dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Dostęp do dziedzińca obiektu możliwy jest przez niewielkie biuro przepustek, w przejściu którego znajdują się pojedyncze schodki lub przez zamykaną ręcznie bramę wjazdową. Dalszy dostęp do obiektu możliwy jest przez trzy różne wejścia z dziedzińca. Za drzwiami znajdują się dalsze schody prowadzące na poszczególne kondygnacje obiektu. Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu wewnętrznym i przez wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk. – budynek Sekcji Inwestycji i Remontów oraz Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

Dostęp dla osób niepełnosprawnych z parkingu znajdującego się przed wejściem głównym. Z korytarza dostęp na wózku inwalidzkim jest do połowy pomieszczeń ze względu na występujące dodatkowe schody w ciągu komunikacyjnym.

W obiekcie znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.