Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pomorska.policja.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2003-10-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-07-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Szymon Frątczak, adres poczty elektronicznej kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl. W godzinach 7:00 - 15:00 kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  47 74 159 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu brak dostępności dla osób niepełnosprawnością ruchową.

W budynku komendy nie ma wind przeznaczonych do przewozu osób. Między kondygnacjami trzeba poruszać się stromymi schodami.

Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obiekt posiada trzy czynne wejścia, w tym jedno dla interesantów.

Wejście główne dla interesantów (od ulicy Okopowej) wymaga pokonania siedmiu schodów prowadzących do ciężkich, nieautomatycznych drzwi frontowych.

Po lewej stronie od drzwi frontowych znajduje się wejście do biura przepustek, do którego prowadzą cztery schody. Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami z kontrolą dostępu. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku (osoby wprowadzającej).

Dwa pozostałe wejścia, dostępne od dziedzińca obiektu przez parking wewnętrzny, przeznaczone są do użytku służbowego.

Wjazd dla interesantów na parking wewnętrzny możliwy jest w szczególnych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu. Na parkingu wewnętrznym i przed wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking zabezpieczony jest szlabanem, dozorowanym przez służbę dyżurną Policji.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Ze względu na brak dostępności obiektu dla osób z niepełnosprawnością ruchową w celu umówienia wizyty lub ustalenia alternatywnej formy załatwienia sprawy napisz na adres poczty elektronicznej kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl .

Wydział Postępowania Administracyjnego KWP w Gdańsku, ul. Harfowa 60, 80-298 Gdańsk.

Obiekt posiada dwa wejścia.

Dostęp do wejścia głównego znajdującego się od ulicy Harfowej przystosowany jest dla osób ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia głównego można dostać się przy pomocy rampy lub pokonując trzy schody.

Wejście boczne znajduje się od strony parkingu. Wejście przeznaczone jest do użytku służbowego, strzeżone przez służbę dyżurną.

W obiekcie brak jest dźwigu osobowego. Dostęp na pierwsze piętro możliwy jest jedynie po pokonaniu dziewiętnastu schodów.

Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów. Toaleta na parterze przystosowana jest dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu wewnętrznym i przez wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk. – główny budynek administracyjny

Budynek znajduje się na terenie zamkniętym, ogrodzonym z całodobową służbą ochrony.

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu brak dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostęp do dziedzińca obiektu możliwy jest przez biuro przepustek, w przejściu którego znajdują się pojedyncze schodki lub przez zamykaną ręcznie bramę wjazdową. Dalszy dostęp do obiektu możliwy jest przez trzy różne wejścia z dziedzińca. Za drzwiami znajdują się dalsze schody prowadzące na poszczególne kondygnacje obiektu. Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. Na parkingu wewnętrznym i przez wejściem głównym nie ma miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Siedziba Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku, ul. Biskupia 23, 80-875 Gdańsk. – jednokondygnacyjny budynek Sekcji Inwestycji i Remontów oraz Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

Budynek znajduje się na terenie zamkniętym, ogrodzonym z całodobową służbą ochrony.

Do budynku prowadzi jedno wejście, które umożliwia dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Z parkingu znajdującego się przed wejściem głównym prowadzi chodnik umożliwiający dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wewnątrz budynku, po lewej stronie w połowie korytarza znajdują się dwa schody prowadzące do części pomieszczeń biurowych. Pozostała część ciągu komunikacyjnego jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W obiekcie znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

 

Powrót na górę strony