Wydział Komunikacji Społecznej

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział prezydialny

Wspomaganie procesów decyzyjnych oraz organizacyjna obsługa Komendanta Wojewódzkiego Policji i jego zastępców.

 

Do zadań Wydziału Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi organizacyjnej spotkań z udziałem Komendanta i jego zastępców;
 2. współpraca Komendy z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi;
 3. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć (spotkań, seminariów, konferencji, wizyt roboczych) związanych z pozaoperacyjną współpracą Komendanta i jego zastępców w ramach prowadzenia międzynarodowej współpracy Policji;
 4. realizowanie zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
 5. uaktualnianie witryny internetowej Komendy;
 6. opracowywanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej w Komendzie oraz jednostkach Policji województwa;
 7. przygotowywanie i prowadzenie badań społecznych i wewnętrznych w obszarze funkcjonowania Policji;
 8. opracowywanie i dystrybucja kwartalnika pomorskiej Policji;
 9. udział w organizowaniu zagranicznych praktyk studenckich dla słuchaczy ze szkół policyjnych oraz współuczestniczenie w realizacji krajowych praktyk dla studentów kierunków korespondujących z charakterem służby w Policji;
 10. nadzór nad prawidłowym obiegiem korespondencji jawnej w komórkach organizacyjnych Komendy oraz w jednostkach Policji województwa;
 11. prowadzenie kancelarii jawnej Komendy;
 12. koordynowanie przedsięwzięć związanych z protokolarnym przekazywaniem dokumentacji składników majątkowych komórek organizacyjnych Komendy oraz jednostek Policji województwa;
 13. przyjmowanie i rozpatrywanie petycji złożonych do Komendanta;
 14. obsługa poligraficzna Komendy;
 15. opracowywanie „Planu działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku” oraz coroczna jego aktualizacja;
 16. wdrażanie i realizowanie oraz upowszechnianie poszczególnych standardów kontroli zarządczej określonych w przepisach i informacjach dla sektora finansów publicznych;
 17. przygotowywanie, przeprowadzanie samooceny systemu kontroli zarządczej w Komendzie i Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku oraz opracowywanie wyników uzyskanych w skutek jej realizacji;
 18. koordynacja procesu zarządzania ryzykiem realizowanym przez kierowników Komendy, jednostek Policji województwa, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gdańsku;
 19. analiza wyników audytów wewnętrznych oraz kontroli wewnętrznych i zewnętrznych z uwzględnieniem zidentyfikowanych słabości kontroli zarządczej;
 20. ocena poziomu realizacji wyznaczonych celów i zadań na potrzeby ewentualnego wprowadzenia mechanizmów i procedur gwarantujących ustalenie przyczyn wystąpienia nieprawidłowości i ich eliminacji;
 21. scalanie celów, zadań i mierników określonych w „Planie Działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku” z budżetem zadaniowym Policji;
 22. przedstawianie dokumentacji potwierdzającej efektywność, ocenę i rekomendację systemu kontroli zarządczej w Komendzie i w jednostkach Policji województwa Komendantowi, przed złożeniem przez niego oświadczenia i stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok Komendantowi Głównemu Policji.
Powrót na górę strony