Wydział Postępowań Administracyjnych

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział postępowań administracyjnych

 

Do zakresu zadań Wydziału Postępowań Administracyjnych należy:

 1. uzgadnianie w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji planów ochrony obszarów, obiektów, transportów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie;
 2. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji rozstrzygnięć administracyjnych decyzji i postanowień w sprawach określonych w ustawach:
  • o ochronie osób i mienia,
  • o broni i amunicji,
  • o cudzoziemcach,
  • o usługach detektywistycznych,
  • o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
 3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością specjalistycznych, uzbrojonych formacji ochronnych oraz podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność w zakresie wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także ich przechowywaniem i ewidencjonowaniem;
 4. sprawowanie nadzoru nad komendami powiatowymi i miejskimi Policji województwa pomorskiego w zakresie rejestrowania i wydawania pozwoleń na broń;
 5. koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terenie RP prowadzonych w komendach powiatowych i miejskich Policji województwa pomorskiego;
 6. współdziałanie i współpraca z jednostkami nadzorowanymi, Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Morskim Oddziałem Straży Granicznej w sprawach dotyczących cudzoziemców;
 7. organizowanie i prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o broni i amunicji przez osoby fizyczne i inne podmioty posiadające broń;
 8. organizowanie egzaminów oraz udział w komisjach egzaminacyjnych dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony i detektywa oraz o pozwolenie na broń i dopuszczenia do posiadania broni;
 9. prowadzenie depozytu broni i amunicji.
Powrót na górę strony