Sekcja Zamówień Publicznych

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, sekcja zamówień publicznych

 

Do zakresu zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy organizowanie i realizowanie zadań określonych w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dostaw, usług i robót budowlanych na rzecz Komendy i nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji jednostek organizacyjnych oraz innych obowiązków wynikających z wymienionej ustawy, w szczególności polegający na:

  1. udziale pracowników Sekcji Zamówień Publicznych w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne dla Komendy oraz jednostek nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji poprzez przygotowanie projektu decyzji o powołaniu Komisji Przetargowej, przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzaniu protokółów z postępowań oraz wszelkiej korespondencji z wykonawcami;
  2. przygotowywaniu i przekazywaniu do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych;
  3. przygotowywaniu i przekazywaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień za dany rok kalendarzowy;
  4. zamieszczaniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Biuletynie Zamówień Publicznych , w siedzibie zamawiającego oraz w internecie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych realizowanych w Komendzie;
  5. prowadzeniu rejestru postępowań przetargowych oraz rejestru złożonych ofert;
  6. opiniowaniu wniosków dotyczących realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w oparciu o przepisy ustawy – prawo zamówień publicznych;
  7. udzielaniu wyjaśnień i wydawanie opinii w zakresie przepisów ustawy – prawo zamówień publicznych oraz opracowywanie umów dotyczących zamówień publicznych, zawieranych przez Komendę;
  8. odpowiadaniu na wnoszone protesty i odwołania w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;
  9. analizowaniu rynku wykonawców pod kątem planowania i przygotowania zamówień publicznych oraz wstępnego zebrania informacji o potencjalnych możliwościach ich realizacji
Powrót na górę strony