Sekcja Zamówień Publicznych

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, sekcja zamówień publicznych

 

Sekcja Zamówień Publicznych

Do zakresu zadań Sekcji Zamówień Publicznych należy organizowanie i realizowanie zadań określonych w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie postępowań o udzielenie zamówień dotyczących dostaw, usług i robót budowlanych na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji i jednostek podległych nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz innych obowiązków wynikających z wymienionej ustawy, w szczególności polegających na:

  1. Udziale pracowników Sekcji Zamówień Publicznych w pracach komisji przetargowych powoływanych do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień dla Komendy oraz jednostek nadzorowanych przez Komendanta Wojewódzkiego Policji poprzez przygotowanie projektu decyzji o powołaniu Komisji Przetargowej, przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzania protokołów z postepowań oraz wszelkiej korespondencji z wykonawcami;
  2. Przygotowywaniu i przekazywaniu w danym roku kalendarzowym planu zamówień publicznych do publikacji Biuletynie Zamówień Publicznych;
  3. Przygotowywaniu i przekazywaniu Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień za dany rok kalendarzowy;
  4. Zamieszczanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Zamówień Publicznych, platformie OpenNexus, e-zamówienia oraz stronie prowadzonego postępowania ogłoszeń dotyczących zamówień przeprowadzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji;
  5. Prowadzenie rejestru postepowań przetargowych oraz rejestru złożonych ofert;
  6. Opiniowanie wniosków dotyczących realizacji dostaw, usług i robót budowlanych w oparciu o przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  7. Udzielaniu wyjaśnień w zakresie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  8. Odpowiadanie na wnoszone zapytania w postępowaniach o udzielenie zamówień.
Powrót na górę strony