TRIVALENT

 

1 maja 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie trzyletniego projektu p.t. “Przeciwdziałanie terroryzmowi poprzez zbudowanie alternatywnej narracji dla radykalizmu " – TRIVALENT (“Terrorism PReventIon Via RAdicaLisation CountEr-NarraTive”) zakładającego zrozumienie przyczyn radykalizmów poprzez wypracowanie właściwych strategii i rozwiązań praktycznych zmierzających do ograniczenia zjawiska terroryzmu.

Projekt TRIVALENT jest pierwszym przedsięwzięciem KWP w Gdańsku realizowanym w ramach Programu Horyzont 2020, zajmującego się finansowaniem badań i innowacji. Liderem projektu jest Universita degli Studi Roma Tre w Rzymie.

W skład konsorcjum partnerskiego wchodzi 21 intytucji, w tym jednostki Policji z Belgii, Albanii, Polski (KGP i KWP z siedzibą w Radomiu), jednostka penitencjarna z Portugalii, uczelnie z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz przedsiębiorstwa. Budżet projektu sięga 2 720 420 euro, w tym budżet KWP w Gdańsku w projekcie wynosi 28 520 euro.

Celem projektu jest zebranie działań prewencyjnych i ochronnych, które stworzyłyby ogólnodostępną politykę zdolną do stworzenia sposobów i środków alternatywnych scenariuszy i narracji, łącznie z międzykulturowym dialogiem i metodami interwencji.

Mogłyby one zostać użyte w kontekście różnych instytucji i społeczności w celu udoskonalenia umiejętności zawodowych zaangażowanych operatorów oraz wspierania ich zadań na bazie większej świadomości prowadzonych działań.

Komórką KWP w Gdańsku zaangażowaną w działania projektowe jest Wydział Prewencji, którego przedstawicielka, asp. sztab. Iwona Glińska wzięła udział w spotkaniu inicjującym projekt w Rzymie.

www.trivalent-project.eu


Realizacja Projektu:

Powrót na górę strony