Wiadomości

Przedstawiciel KWP w Gdańsku na spotkanie projektowym w Rzymie w ramach projektu „TRIVALENT”.

Data publikacji 26.07.2019

W dniach 26 – czerwca 2019 roku przedstawicielka Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku uczestniczyła w „General Assembly, Rome, June 26-28, 2019” – (Walne Zgromadzenie, Rzym 26-28 czerwiec 2019), które zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Terrorism pReventIon Via rAdicaLisation countEr-NarraTive — TRIVALENT” finansowanego w ramach programu badawczego HORIZON 2020 (temat SEC-06-FCT).

Przedmiotowy projekt ma na celu przede wszystkim pogłębienie zrozumienia źródeł radykalizacji islamistycznej na świecie w celu wzmocnienia prewencji i działań ochronnych.

W związku z faktem, że radykalizacja ma podłoże ideologiczne i jest rozprzestrzeniana przy pomocy narracji cechującej się unikalnym kodem komunikacyjnym projekt zakłada wypracowanie technicznego rozwiązania zwalczającego tę retorykę.

Przedsięwzięcie ma na celu analizę sposobu komunikacji i sieci komunikacji potencjalnie używanych przez terrorystów oraz połączenie prewencji i ochrony przed radykalizacją w całościowe podejście. Połączenie to zakłada m.in. dialog międzykulturowy, rozwój sposobów i środków przeciwdziałania retoryce radykalizacji, a także opracowanie metod interwencji, które można zarekomendować w różnych instytucyjnych i społecznych kontekstach w celu zwiększenia efektywności działań policyjnych.

Spotkanie w Rzymie miało na celu podsumowanie i omówienie prac w poszczególnych WP (grupach roboczych), a także kolejnym w którym pracowano nad koncepcją poradnika dla funkcjonariuszy który ma ułatwić wczesne rozpoznawanie radykalizacji ponadto przedstawiono wypracowane tzw. „miękkie umiejętności” - soft skills -  potrzebnych funkcjonariuszom podczas wykonywania codziennych obowiązków aby zapobiegać radykalizmowi i wcześnie rozpoznawać jego oznaki. Efektem będzie podręcznik w którym zebrane zostaną nowe umiejętności potrzebne do radzenia sobie z radykalizacją Zaproponowano także kolejne rozwiązania informatyczne służące wczesnemu rozpoznawaniu radykalizacji islamistycznej oraz narzędzie do kontaktu ze społeczeństwem „CHABOT”.

Podczas spotkania w pierwszej sesji zaprezentowano narzędzie informatyczne służące identyfikacji i analizie radykalistycznej narracji. (sesja prowadzona offline), następnie przeprowadzono testy z udziałem wszystkich uczestników. W dalszej kolejności przedstawiciel Europejskiej Sieci Strategicznej Komunikacji (ESCN) omówił prezentację: „Wpływ propagandy dżihadystów w UE”. Następnie dokonano przegląd pakietu roboczego
nr 5: „Osiągnięte wyniki z zakresu poradnika” - które omówił przedstawiciel (Z&P). Przedstawił zalecenia dotyczące polityki przeciwdziałania radykalizacji. Wskazał iż niezbędne jest dalsze opracowywanie narzędzia informatycznego w celu wspierania komunikacji w czasie rzeczywistym między różnymi podmiotami zaangażowanymi w wysiłki na rzecz przeciwdziałania radykalizacji.

W drugiej sesji spotkania dotyczącej współpracy pomiędzy władzami lokalnymi
a społeczeństwem dokonano podsumowania nowego modelu współpracy między władzami lokalnymi, a społeczeństwem obywatelskim (sesja prowadzona przez przedstawiciela Służby Więziennictwa Policji Włoskiej DGRSP). Reprezentujący Włoską Policję podkreślił że do zbadania nowego modelu współpracy między władzami lokalnymi a społeczeństwem obywatelskim, konieczne było zebranie wszystkich informacji od LEA poprzez udzielenie odpowiedzi na kwestionariusz. Odpowiedzi udzielone przez 7 LEA reprezentujących
6 krajów (Belgię, Włochy, Łotwę, Polskę, Portugalię i Hiszpanię), dały możliwość identyfikacji udanych modeli i niektórych głównych trudności, a także nowych modeli współpracy.

Następnie omówiono program „Train-the-trainers” „Przygotowanie trenerów” (DAP-DG FORMAZIONE - Przedstawiciele Policji Penitencjalnej Służby Więziennictwa Republiki Włoskiej). Wystąpienie miało na celu, tak samo jak w spotkaniu w Tiranie, zilustrowanie wytycznych programu „Przygotowania Trenerów”, mającego na celu podniesienie świadomości uczestników na temat procesu radykalizacji i upewnienia się, że są oni dobrze wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do szybkiego wykrywania
i skutecznego reagowania na wyzwania związane z brutalnym ekstremizmem.