Wiadomości

Międzynarodowa konferencja pn. „Zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi a rola społeczeństwa obywatelskiego: aktualne i przyszłe wyzwania”

Data publikacji 19.02.2020

W dniach 10-11 lutego 2020 r. w Turynie odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „Zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi a rola społeczeństwa obywatelskiego: aktualne i przyszłe wyzwania” w ramach projektu „TRIVALENT – Zapobieganie terroryzmowi poprzez narrację przeciwną radyka-lizacji”. W spotkaniu zorganizowanym przez samorząd i Policję miasta Turyn wzięli udział przedsta-wiciele konsorcjum projektu z Albanii, Belgii, Francji, Hiszpanii, Izraela, Włoch i Polski, eksperci z włoskich ośrodków uniwersyteckich oraz przedstawiciele organizacji religijnych i społecznych rezy-dujących w Turynie.

Spotkanie zostało zainaugurowane wystąpieniami Wiceprefekta oraz Prezydenta Miasta Turyn, a także Arcybiskupa Archidiecezji Turynu, Jego Ekscelencji Cesare Nosiglia na temat wagi podejmowania inowacyjnych działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji oraz radykalizacji, wiodącej do zachowań ekstremistycznych. Jak podkreślili, przykładem nowoczesnego podejścia w tym obszarze są  inicjatywy podejmowane przez Turyn, drugi po Mediolanie najważniejszy ośrodek gospodarczy i kulturalny północnych Włoch, zamieszkały przez liczne mniejszości religijne i etniczne.

Podczas dwóch dni konferencji uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez organizacje katolickie, żydowskie i muzułmańskie we współpracy z samorządem miasta Turyn rzecz zapobiegania wykluczenia społecznego wyznawców różnych religii, a także wzmocnienia poczucia uczestnictwa członków mniejszości w życiu społecznym miasta. Zaprezentowane zostały również działania organów ścigania związane z przeciwdziałaniem radykalizacji, a w szczególności inicjatywy mające na celu zacieśnienie współpracy z mniejszościami religijnymi i etnicznymi oraz budowanie zaufania społecznego do Policji. Ponadto uczestnikom konferencji przedstawiono testową wersję „Chatbot'a”, narzędzia opracowanego w ramach projektu TRIVALENT, umożliwiającego anonimową ocenę stopnia radykalizacji przekonań oraz komunikację z kompetentnymi służbami i organizacjami pomocowymi. Istnienie takiego narzędzia może stanowić istotną wartość dodaną dla organów ścigania i innych instytucji czy organizacji na potrzeby wychwytywania pierwszych sygnałów radykalizacji i umożliwienie im podjęcia interwencji zanim nastąpi brutalizacja zachowań i popełnienie czynów karalnych.

Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku reprezentowała asp.szt. Iwona Glińska, Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych. Warto nadmienić, iż poza Komendą Wojewódzką  Policji w Gdańsku, Polskę w projekcie niezależnie reprezentują przedstawiciele  Komendy Głównej Policji i Komendy Wojewódzkej Policji z/s w Radomiu.

Trzyletni projekt „TRIVALENT” koncentruje się na przeciwdziałaniu terroryzmowi poprzez wczesne wykrywanie przejawów radykalizacji, efektywną komunikację oraz współpracę organów ścigania i społeczeństwa obywatelskiego w zapewnieniu porządku publicznego. Celem głównym projektu jest bowiem lepsze zrozumienie pierwotnych przyczyn zjawiska gwałtownej radykalizacji w Europie oraz opracowanie i wdrożenie odpowiednich środków zaradczych, począwszy od wczesnych metod wykrywania po techniki kontrnarracji.

Więcej informacji o spotkaniu i poprzednich wydarzeniach można znaleźć na stronie: https://trivalent-project.eu/

  • Międzynarodowa konferencja pn. „Zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi a rola społeczeństwa obywatelskiego: aktualne i przyszłe wyzwania”
  • Międzynarodowa konferencja pn. „Zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi a rola społeczeństwa obywatelskiego: aktualne i przyszłe wyzwania”
  • Międzynarodowa konferencja pn. „Zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi a rola społeczeństwa obywatelskiego: aktualne i przyszłe wyzwania”