Spotkanie projektowe „TRIVALENT” Lizbona, Portugalia - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Spotkanie projektowe „TRIVALENT” Lizbona, Portugalia

Data publikacji 04.11.2019

W dniach 7-8 października 2019 roku przedstawicielka Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku uczestniczyła w „5rd Workshop for LEAs, Lisbona, October 2019” – (Piątych Warsztatach Roboczych dla Organów Ścigania, Lizbona, 7-8 października 2019 roku), które zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Terrorism pReventIon Via rAdicaLisation countEr-NarraTive — TRIVALENT” finansowanego w ramach programu badawczego HORIZON 2020 (temat SEC-06-FCT).

Spotkanie w Lizbonie miało na celu podsumowanie i omówienie pracy w grupie roboczej nr 5, której zadaniem jest  opracowanie modelu współpracy ze społeczeństwem. Na spotkaniu zaprezentowany został „CHATBOT” jako aplikacja ułatwiająca kontakt ze społeczeństwem. Następnie uczestnicy testowali przedmiotową aplikację. 

Przedmiotowy projekt ma na celu przede wszystkim pogłębienie zrozumienia źródeł radykalizacji islamistycznej na świecie w celu wzmocnienia prewencji i działań ochronnych. W związku z faktem, że radykalizacja ma podłoże ideologiczne i jest rozprzestrzeniana przy pomocy narracji cechującej się unikalnym kodem komunikacyjnym projekt zakłada wypracowanie technicznego rozwiązania zwalczającego tę retorykę. Przedsięwzięcie ma na celu analizę sposobu komunikacji i sieci komunikacji potencjalnie używanych przez terrorystów oraz połączenie prewencji i ochrony przed radykalizacją w całościowe podejście. Połączenie to zakłada m.in. dialog międzykulturowy, rozwój sposobów i środków przeciwdziałania retoryce radykalizacji, a także opracowanie metod interwencji, które można zarekomendować w różnych instytucyjnych i społecznych kontekstach w celu zwiększenia efektywności działań policyjnych.

  • Spotkanie projektowe „TRIVALENT” Lizbona, Portugalia
  • Spotkanie projektowe „TRIVALENT” Lizbona, Portugalia
  • Spotkanie projektowe „TRIVALENT” Lizbona, Portugalia
  • Spotkanie projektowe „TRIVALENT” Lizbona, Portugalia
  • Spotkanie projektowe „TRIVALENT” Lizbona, Portugalia