Spotkanie projektowe „TRIVALENT” w Tiranie, Albania. - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Spotkanie projektowe „TRIVALENT” w Tiranie, Albania.

Data publikacji 05.06.2019

W dniach 28 – 30 maja 2019 roku przedstawicielka Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku uczestniczyła w „3rd Workshop for LEAs, Tirana, May 28-29, 2019” – (Trzecich Warsztatach Roboczych dla Organów Ścigania, Tirana, 28-29 maja 2019 roku), które zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Terrorism pReventIon Via rAdicaLisation countEr-NarraTive — TRIVALENT” finansowanego w ramach programu badawczego HORIZON 2020 (temat SEC-06-FCT).

Przedmiotowy projekt ma na celu przede wszystkim pogłębienie zrozumienia źródeł radykalizacji islamistycznej na świecie w celu wzmocnienia prewencji i działań ochronnych.

W związku z faktem, że radykalizacja ma podłoże ideologiczne i jest rozprzestrzeniana przy pomocy narracji cechującej się unikalnym kodem komunikacyjnym projekt zakłada wypracowanie technicznego rozwiązania zwalczającego tę retorykę.

Przedsięwzięcie ma na celu analizę sposobu komunikacji i sieci komunikacji potencjalnie używanych przez terrorystów oraz połączenie prewencji i ochrony przed radykalizacją w całościowe podejście. Połączenie to zakłada m.in. dialog międzykulturowy, rozwój sposobów i środków przeciwdziałania retoryce radykalizacji, a także opracowanie metod interwencji, które można zarekomendować w różnych instytucyjnych i społecznych kontekstach w celu zwiększenia efektywności działań policyjnych.

Spotkanie w Tiranie miało na celu ponowne podsumowanie i omówienie wspólnie opracowanego dokumentu który systematyzował wyniki dotychczasowych działań i przedstawienie wypracowanych tzw. „miękkich umiejętności” - soft skills -  potrzebnych funkcjonariuszom podczas wykonywania codziennych obowiązków, aby zapobiegać radykalizmowi i wcześnie rozpoznawać jego oznaki. Efektem będzie podręcznik w którym zebrane zostaną nowe umiejętności potrzebne do radzenia sobie z radykalizacją. Podczas warsztatów omówiono również program „Train-the-trainers” („Przygotowanie trenerów”) Wystąpienie miało na celu zilustrowanie wytycznych programu „Przygotowania Trenerów”, którego zadaniem jest podniesienie świadomości uczestników na temat procesu radykalizacji i upewnienia się, że są oni dobrze wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do szybkiego wykrywania i skutecznego reagowania na wyzwania związane z brutalnym ekstremizmem.

  • Spotkanie projektowe „TRIVALENT” w Tiranie, Albania.
  • Spotkanie projektowe „TRIVALENT” w Tiranie, Albania.
  • Spotkanie projektowe „TRIVALENT” w Tiranie, Albania.