Zespół Ochrony Pracy

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, zespół ochrony pracy

Do zadań Zespołu Ochrony Pracy należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku i Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku;
 2. bieżące informowanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
 3. udział w prowadzeniu postępowań wyjaśniających okoliczności i przyczyny wypadków, którym ulegli policjanci pełniący służbę lub pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku i Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku;
 4. sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;
 5. doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 6. udział w opracowywaniu zarządzeń, regulaminów, planów modernizacji i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 7. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo, ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;
 8. przedstawianie Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Gdańsku wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;
 9. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;
 10. informowanie pracowników o ryzyku zawodowymi o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
 11. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy:
  • jednostkami organizacyjnymi Policji województwa pomorskiego,
  • służbą zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • organizacjami związków zawodowych działającymi w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
  • terenowym inspektorem sanitarnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • Państwową Inspekcją Pracy,
  • Państwową Strażą Pożarną;
 12. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;
 13. prowadzenie rejestrów:
  • wypadków funkcjonariuszy w służbie i w związku z nią,
  • wypadków przy pracy,
  • wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
  • podejrzeń i chorób zawodowych,
  • czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
  • szkodliwych czynników środowiska pracy,
  • przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby/pracy;
 14. realizacja zadań określonych w przepisach z zakresu medycyny pracy:
  • organizacja badań profilaktycznych dla policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku, Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku, komend powiatowych (miejskich) Policji i komisariatów Policji województwa pomorskiego, Komendy Głównej Policji Biura Spraw Wewnętrznych Wydziału w Gdańsku i Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Gdańsku oraz bieżąca rejestracja skierowań policjantów i pracowników na badania wstępne, okresowe, profilaktyczne, kontrolne, specjalistyczne, komisyjne; przygotowanie zleceń na przeprowadzenie badań sanitarno epidemiologicznych,
  • bieżące prowadzenie ewidencji:
   • policjantów i pracowników skierowanych na badania i komisje lekarskie,
   • osób narażonych na zawodową ekspozycję na czynniki biologiczne,
   • osób skierowanych na szczepienia profilaktyczne,
   • policjantów skierowanych na turnusy profilaktyczno - rehabilitacyjne i antystresowe,
   • refundacji kosztów zakupu okularów ochronnych do pracy z monitorami ekranowymi,
   • faktur za wykonane usługi medyczne,
  • przygotowanie informacji, danych i kryteriów niezbędnych do sporządzenia rozdzielnika miejsc na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i antystresowe (współpraca z Wydziałem Psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku),
  • sprawdzanie zasadności oraz poprawności wniosków i raportów dotyczących dofinansowania zakupu okularów ochronnych do pracy z monitorami ekranowymi, przygotowanie wykazów dodatkowych należności finansowych dotyczących refundacji zakupu okularów ochronnych;
  • współdziałanie z resortową i poza resortową służbą medycyny pracy w dziedzinie profilaktycznej ochrony zdrowia, przygotowywanie danych do oceny warunków służby i pracy oraz sporządzanie okresowych analiz stanu realizacji zadań z zakresu medycyny pracy,
  • monitorowanie dokonywanych wydatków, sporządzanie okresowych analiz zaangażowania finansowego oraz planowanie i bilansowanie rocznego budżetu na wydatki w grupie 9 – lecznictwo dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku, Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku, komend powiatowych (miejskich) Policji województwa pomorskiego, Komendy Głównej Policji Biura Spraw Wewnętrznych Wydziału w Gdańsku i Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Gdańsku,
  • zbieranie ofert akredytowanych laboratoriów oraz przygotowywanie wniosków i monitorowanie wydatków w sprawie finansowania badań i pomiarów szkodliwych czynników środowiska służby i pracy,
  • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad zakresem i sposobem realizacji obowiązków określonych przepisami medycyny pracy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku, w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Gdańsku, w Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa pomorskiego;
 15. wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów ochrony przeciwpożarowej w następującym zakresie:
  • przeprowadzanie przeglądu stanu bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności w zakresie stanu dróg ewakuacyjnych, odpowiedniej ilości oraz dostępności do podręcznego sprzętu gaśniczego, terminowości wykonywania przeglądów urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji i urządzeń technicznych, ujawnienia nieprawidłowości techniczno-budowlanych mających wpływ na warunki ewakuacji i bezpieczeństwo pożarowe, realizacji wniosków i zaleceń z poprzednich przeglądów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Gdańsku i w Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku,
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla policjantów i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku i Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku, opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i przeprowadzanie ćwiczeń sprawdzających założenia ewakuacji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w Oddziale Prewencji Policji w Gdańsku, w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Policji w Gdańsku i w Komisariacie Wodnym Policji w Gdańsku,
  • sporządzanie raz w roku analizy stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku, Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku, komend powiatowych (miejskich) Policji i komisariatów Policji województwa pomorskiego,
  • sporządzanie meldunków wstępnych i końcowych z zaistniałych pożarów W obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Gdańsku, Komisariatu Wodnego Policji w Gdańsku, komend powiatowych (miejskich) Policji i komisariatów Policji województwa pomorskiego.
 16. prowadzenie ewidencji użytkowanych składników majątku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, pozostających w dyspozycji Zespołu Ochrony Pracy.
Powrót na górę strony