Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

I. PODSTAWA PRAWNA:

 • Podstawowym aktem prawnym dotyczącym wykorzystania dróg w sposób szczególny jest Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2022.988 z późn. zm.). Zgodnie z art. 65 wymienionej ustawy. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.
 • Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U.2019.2171 z późn. zm.) Do imprez wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służby porządkowej.
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021.735 z późn zm.). W sprawach nieuregulowanych w art. 65-65h cyt. Ustawy Prawo o ruchu drogowym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (t.j. Dz.U.2011 nr 183 poz. 1087).

II. TRYB WYDAWNIA POZWOLEŃ:

Zgodnie z art. 65b ust. 2 Prawa o ruchu drogowym organizator imprezy przesyła w terminie co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy kopię wniosku skierowanego do zarządcy drogi wraz z wymaganymi dokumentami do właściwego ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy komendanta wojewódzkiego Policji.  

Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy organizowanej w trybie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Organem właściwym do wydawania zezwolenia jest organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom – organem właściwym jest:

 • w przypadku dróg różnych kategorii – organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;
 • w przypadku dróg tej samej kategorii – organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Zgodnie z powyższymi zapisami organami właściwymi do wydawania zezwoleń są:

 • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych – z wyłączeniem dróg krajowych będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Marszałek Województwa – dla dróg wojewódzkich – z wyłączeniem dróg wojewódzkich będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Starosta – dla dróg powiatowych i gminnych – z wyłączeniem dróg powiatowych i gminnych będących w kompetencji Prezydentów miast,
 • Prezydent miasta dla dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych,

Drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych. Zarządzenie ruchem na drogach  wewnętrznych, w tym strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

III. WYMAGANIA FORMALNE:

Wniosek powinien zawierać w szczególności (podstawa: art. 65b. ust. 3 ustawy):

 • Imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy;
 • Rodzaj i nazwę imprezy;
 • Informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,
 • Informacje o przewidywanej liczbie uczestników imprezy;
 • Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw;
 • Podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

Do wniosku należy dołączyć (podstawa: art. 65b. ust. 4 ustawy):

 • Szczegółowy regulamin imprezy, określony w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenia imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;
 • Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;
 • Plan zabezpieczenia trasy lub miejsc określonych w art. 65a ust.3 pkt 3 – Sporządzenie planu określającego sposób zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprezy na terenie poszczególnych województw, obejmujący:

a) Listę osób wchodzących w skład służby porządkowej, ich rozmieszczenie oraz elementy ubioru wyróżniające te osoby;
b) Pisemną instrukcję określającą zadania służb porządkowych, opracowaną w uzgodnieniu z Policją;
c) Rodzaj i ilość środków technicznych, o których mowa w art. 65a ust. 2 pkt 8, oraz miejsce ich rozlokowania;
d) Rodzaje, zakres i sposób zabezpieczenia ratowniczego imprezy, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi służbami ratowniczymi, w tym z właściwym dysponentem jednostki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
e) Sposób oznaczenia miejsc niebezpiecznych dla uczestników imprezy;
f)  Oznakowanie pojazdów uczestniczących w imprezie i towarzyszących tej imprezie;
g) Rodzaje zezwoleń umożliwiających poruszanie się osób lub pojazdów w miejscach wyłączonych z ruchu publicznego;
h) Organizację łączności bezprzewodowej między organizatorem imprezy a Policją w trakcie trwania imprezy;
i)  Sposób informowania o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z przebiegu imprezy - przed imprezą i w trakcie jej trwania.

 

 • Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;
 • Pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzenia jej na terenach leśnych.

Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić (podstawa: art. 65a ust. 1, 2, 3 ustawy):

 • Bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania imprezy;
 • Spełnienie wymagań określonych w szczególności w przepisach prawa budowlanego, przepisach sanitarnych, przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • Wyróżniającą się elementami ubioru służbę porządkową i informacyjną;
 • Pomoc medyczną i przedmedyczną, dostosowanej do liczby uczestników imprezy, a także odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne;
 • Drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd służb ratowniczych i Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej;
 • Warunki zorganizowania łączności między podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy;
 • W razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy;
 • Środki techniczne niezbędne do zabezpieczenia imprezy, a w szczególności:

a) znaki lub tablice ostrzegawcze i informacyjne,
b) liny, taśmy lub wstęgi służące do oznaczenia trasy lub miejsca imprezy,
c) bariery, płotki lub przegrody służące do odgradzania miejsca imprezy.

 • Uzgodnienie z organami zarządzającymi ruchem na drogach przebieg trasy, na której ma się odbyć impreza
 • Współdziałanie z Policją w zakresie

a)    uzgadniając przebieg trasy lub miejsce imprezy,
b)    stosując polecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia imprezy,
c)    dokonując wspólnego objazdu trasy lub miejsca imprezy;

 • Ustalenie z Policją terminu wspólnych spotkań organizowanych w celu uzgodnienia spraw związanych z zabezpieczeniem imprezy;
 • Uzgodnienie z zarządcą drogi obszaru wykorzystania pasa drogowego oraz sposób i termin przywrócenia go do stanu poprzedniego;
 • Uzyskanie zgody zarządcy drogi na udział w imprezie pojazdów samochodowych wyposażonych w opony z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi;
 • Powiadomienie przedsiębiorstwa komunikacji publicznej o przewidywanym czasie występowania utrudnień w ruchu drogowym;
 • Na polecenie organu zarządzającego ruchem na drodze opracowanie projektu organizacji ruchu w uzgodnieniu z Policją;
 • Udzielenie dokładnych informacji dotyczących imprezy, na żądanie Policji jeżeli są one niezbędne do realizacji ich zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • Przekazanie do wiadomości publicznej informacji o utrudnieniach w ruchu wynikających z planowanej imprezy.

Organ zarządzający ruchem, wydaje zezwolenie po (podstawa: art. 65b ust. 5 ustawy);

 • Zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej – odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – powyższe organy powinny przedstawić opinię do organu zarządzającego ruchem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;
 • Uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

Przepisy nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

Powrót na górę strony