Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

I.PODSTAWA PRAWNA:

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym wykorzystania dróg w sposób szczególny jest Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 65 wymienionej ustawy, zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 611). Do imprez wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny nie stosuje się przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych, z wyłączeniem przepisów regulujących organizację oraz uprawnienia służb porządkowej.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267). W sprawach nieuregulowanych w art. 65-65h cyt. ustawy Prawo o ruchu drogowym stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

II.TRYB WYDAWANIA ZEZWOLEŃ:

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy organizowanej w trybie art. 65 ustawy Prawo o ruchu drogowym wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia. Organem właściwym do wydania zezwolenia jest organ zarządzający ruchem na drodze, na której odbywa się impreza, z tym że jeżeli impreza odbywa się na drogach podległych kilku organom - organem właściwym jest:

 - w przypadku dróg różnych kategorii - organ zarządzający ruchem na drodze wyższej kategorii;

 - w przypadku dróg tej samej kategorii - organ właściwy ze względu na miejsce rozpoczęcia imprezy.

Zgodnie z powyższymi zapisami organami właściwymi do wydawania zezwoleń są:

 - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w przypadku dróg krajowych - z wyłączeniem dróg krajowych będących w kompetencji Prezydentów miast,

 - Marszałek województwa - dla dróg wojewódzkich - z wyłączeniem dróg wojewódzkich będących w kompetencji Prezydentów miast,

 - Starosta - dla dróg powiatowych i gminnych - z wyłączeniem dróg powiatowych i gminnych będących w kompetencji Prezydentów miast,

 - Prezydent miasta dla dróg publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych.

Drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi są drogi publiczne określone zgodnie z przepisami o drogach publicznych. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

 

III.WYMAGANIA FORMALNE:

Wniosek powinien zawierać w szczególności (podstawa: art. 65b. ust. 3 ustawy):

1. imię, nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę organizatora imprezy,

2. rodzaj i nazwę imprezy,

3. informację o miejscu i dacie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia imprezy,

4. informację o przewidywanej liczbie uczestników imprezy,

5. wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie poszczególnych województw,

6. podpis organizatora lub jego przedstawiciela.

 

Do wniosku należy dołączyć (podstawa: art. 65b. ust. 4 ustawy):

1. szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2. wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy na terenie poszczególnych województw oraz w miejscach rozpoczęcia i zakończenia każdego odcinka, a także w miejscach wymagających szczególnego zabezpieczenia;

3. program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników przez poszczególne miejscowości i granice województw;

4. plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt 3;

5. zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy - do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw;

6. pisemną zgodę właściciela lasu na przeprowadzenie imprezy w razie przeprowadzania jej na terenach leśnych.

Organ zarządzający ruchem, wydaje zezwolenie po (podstawa: art. 65b ust. 5 ustawy):

 - zasięgnięciu opinii właściwego ze względu na miejsce imprezy komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku imprezy odbywającej się na drogach w strefie nadgranicznej albo na drogach przebiegających lub przyległych do terenów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - odpowiednio właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta jednostki Żandarmerii Wojskowej – powyższe organy powinny przedstawić opinię do organu zarządzającego ruchem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia;

 - uzgodnieniu zakresu ograniczenia ruchu i wynikających stąd warunków przeprowadzenia imprezy z organami zarządzającymi ruchem na drogach, na których ma się odbyć impreza.

 

Przepisy nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na drogach na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

  • Zdjecie
Powrót na górę strony