Punkty karne

Punkty karne

17 września 2022r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących sposobu punktowania i liczby punktów odpowiadających naruszeniu przepisów ruchu drogowego.

Najważniejsze zmiany dotyczą czasu, po którym punkty przestają być „aktywne” na koncie kierowcy; likwidacji szkoleń redukujących punkty;  maksymalnej ilości punktów za naruszenie.

Bez zmian pozostał limit punktów – 20 dla osoby posiadającej uprawnienia krócej  niż rok i 24 dla osoby posiadającej uprawnienia dłużej niż rok.

Jeżeli kierujący przekroczy liczbę 20 punktów w ciągu roku od uzyskania po raz pierwszy uprawnień do kierowania, sporządzana jest decyzja administracyjna o cofnięciu prawa jazdy z wnioskiem o skierowanie na ponowny kurs. Osoba taka traktowana jest w taki sposób jak gdyby nigdy nie posiadała uprawnień.

Osoba, która posiada prawo jazdy dłużej niż rok i przekroczy 24 punkty, kierowana jest na egzamin sprawdzający (test teoretyczny i praktyczny), bez konieczności ponownego odbywania kursu.

Po utracie prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych, kierujący jest zobligowany także do poddania się badaniu psychologicznemu.

 

 

 

Do 16 września 2022r.

Zmiany od 17 września 2022r.

Maksymalna liczba punktów karnych za naruszenie

10

15

Usunięcie punktów karnych

po roku

od daty popełnienia wykroczenia

po 2 latach

od daty uiszczenia grzywny za naruszenie lub uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie

Dopuszczalny limit punktów karnych

20  - w okresie jednego roku od dnia wydania prawa jazdy po raz pierwszy

24 – osoby posiadające uprawnienia powyżej roku

bez zmian

Szkolenia redukujące liczbę punktów karnych

2 razy w roku

1 szkolenie redukowało 6 punktów karnych

brak takich szkoleń

Przykładowe naruszenia z największą ilością punktów karnych

Rodzaj

 

Liczba punktów

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

15

 

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

15

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

15

 

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

15

 

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

15

 

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście

15

 

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

15

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

15

 

Niezastosowanie się do:

 1) sygnałów świetlnych

15

2) sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

15

 

3) sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

15

 

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”

15

 

Naruszenie zakazu:

 

- objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

15

 

- wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały

15

Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych

15

Przewożenie więcej niż dwojga  dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

15

Przewożenie więcej niż dwojga  dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

15

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez

kierującego pojazdem

12

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia

12

 

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

12

 

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

- o więcej niż 70 km/h

15

- od 61 do 70 km/h

14

- od 51 do 60 km/h

13

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia

10

- na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany

10

 

- silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

10

 

- silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi

10

 

- silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany

10

- na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim

10

 

- przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany

10

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

10

Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku

10

 

Kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu

10

Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

 

10

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu

8

Szczegółowy wykaz znajduje się w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego.

 

 

Powrót na górę strony