Nowe kategorie pojazdów

Nowe kategorie pojazdów

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 30 marca 2021r. wprowadziła nowe kategorie uczestników ruchu drogowego oraz nowe kategorie pojazdów, ściśle określone zostały zasady poruszania się przy pomocy urządzenia wspomagającego ruch, urządzenia transportu osobistego, hulajnogi elektrycznej.

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA

 • pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe

URZĄDZENIE TRANSPORTU OSOBISTEGO  (UTO)

 • pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe    

Będą to m.in.: deskorolki elektryczne, elektryczne urządzenia samopoziomujące

URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE RUCH

 • urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni

Będą to m.in.: wrotki, rolki, deskorolki, hulajnogi

ZASADY UCZESTNICTWA W RUCHU DROGOWYM

HULAJNOGA ELEKTRYCZNA


a) jest pojazdem;    
b) poruszać się nią może wyłącznie kierujący;    
c) uprawnieniem do kierowania hulajnoga elektryczną jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;    
d) minimalny wiek do kierowania hulajnoga elektryczną  – 10 lat;    
e) w strefie zamieszkania musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu i osobie poruszającej się przy użyciu UWR;
f) dopuszczalna prędkość poruszania się hulajnogą elektryczną wynosi 20 km/h;
g) wyprzedzając hulajnogę elektryczną, kierujący pojazdem musi zachować odstęp nie mniejszy niż 1m;
h) można poruszać się nią w kolumnie, wtedy liczba hulajnóg elektrycznych nie może przekroczyć 15    
i) kierujący pojazdem nie może wjechać między jadące w kolumnie hulajnogi elektryczne;
j) kierujący hulajnogą elektryczną:

 •  ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów /jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
 • jeżeli korzysta z drogi dla rowerów i pieszych - musi zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu;
 • w przypadku gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, ma obowiązek korzystania z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h;
 • może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych kierujących rowerem lub hulajnogą elektryczną;
 • wyjątkowo może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
 • jeżeli porusza się po chodniku lub drodze dla pieszych, ma obowiązek jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególna ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu;

k) zabrania się:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu za wyjątkiem sytuacji gdy nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego;
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
 • czepiania się pojazdów;
 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;

l) dziecko do lat 10 nie może kierować hulajnogą elektryczną na drodze;ł) postój hulajnogi elektrycznej na chodniku jest dopuszczony w miejscu do tego przeznaczonym; w przypadku braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków dotyczących postoju pojazdu na chodniku (art.47);
m) w przypadku usunięcia hulajnogi elektrycznej z drogi na koszt właściciela ustalono maksymalną wysokość opłat – za usunięcie 123 zł, za każda dobę przechowywania – 23 zł;
n) w przypadku niestosowania się do obowiązku poruszania się na chodniku lub drodze dla pieszych z prędkością zbliżona do prędkości pieszego lub nie ustąpienia mu pierwszeństwa, kierujący hulajnogą elektryczną podlega karze grzywny lub karze nagany.

 

URZĄDZENIE TRANSPORTU OSOBISTEGO – UTO
    
a) jest pojazdem, ale nie pojazdem silnikowym;    
b) może się nim poruszać wyłącznie kierujący;
c) uprawnieniem do kierowania UTO jest karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat;
d) minimalny wiek do kierowania UTO – 10 lat;    
e) w strefie zamieszkania kierujący UTO musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu i osobie poruszającej się przy użyciu UWR;
f) dopuszczalna prędkość poruszania się UTO wynosi 20 km/h;
g) jeżeli UTO nie jest wyposażone w kierunkowskazy, kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany pasa ruchu lub kierunku ruchu przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu;
h) wyprzedzając UTO, kierujący pojazdem musi zachować odstęp nie mniejszy niż 1m;    
i) można poruszać się nim w kolumnie, wtedy liczba UTO nie może przekroczyć 5;
j) kierujący UTO:

 • ma obowiązek korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
 • jeżeli porusza się drogą dla rowerów i pieszych -  musi zachować szczególna ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu;
 • wyjątkowo może poruszać się po chodniku lub drodze dla pieszych, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów;
 • jeżeli porusza się po chodniku lub drodze dla pieszych, ma obowiązek jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu;

k) zabrania się:

 • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów

l) dziecko do lat 10 nie może kierować UTO na drodze;
ł) postój UTO na chodniku jest dopuszczony w miejscu do tego przeznaczonym; w przypadku braku takiego miejsca  - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, przy zachowaniu warunków dotyczących postoju pojazdu na chodniku (art.47);
m) w przypadku usunięcia UTO z drogi na koszt właściciela ustalono maksymalną wysokość opłat – za usunięcie 123 zł, za każda dobę przechowywania – 23 zł;
n) w przypadku niestosowania się do obowiązku poruszania się na chodniku lub drodze dla pieszych z prędkością zbliżona do prędkości pieszego lub nie ustąpienia mu pierwszeństwa, kierujący UTO podlega karze grzywny lub karze nagany.

Ponadto, zarówno kierującego UTO, jak i hulajnogą elektryczną obowiązują wszystkie pozostałe przepisy dotyczące kierujących pojazdami.

URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE RUCH – UWR

a) nie jest pojazdem w rozumieniu ustawy PoRD    
b) osoba poruszająca się UWR:

 • jest uznawana za uczestnika ruchu drogowego, ale  NIE JEST PIESZYM ani kierującym pojazdem; przynależy do odrębnej grupy;
 • ma obowiązek korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów;
 • gdy porusza się po drodze dla rowerów – obowiązuje ją ruch prawostronny;
 • w strefie zamieszkania porusza się całą szerokością drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem (a więc i przed UTO i hulajnogą elektryczną);
 • jeżeli korzysta z chodnika lub drogi dla pieszych – ma obowiązek poruszać się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu, nie utrudniać ruchu pieszego;
 • jeżeli przekracza jezdnię – ma obowiązek zachować szczególna ostrożność oraz korzystać odpowiednio z przejazdu dla rowerzystów lub przejścia dla pieszych;
 • może przekraczać torowisko wyodrębnione z jezdni tylko w miejscu do tego przeznaczonym;
 • ma obowiązek:

- poruszać się z prędkością zapewniającą panowanie nad tym urządzeniem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa;
- przy wymijaniu zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu;
- przy omijaniu zachować bezpieczny odstęp od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody;
- przed wyprzedzaniem upewnić się, czy ma dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;
- zbliżając się do przejścia dla pieszych zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

c) zabrania się:

 • poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
 • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku;
 • ciągnięcia pojazdu lub ładunku;
 • czepiania się pojazdów;
 • poruszania się tyłem.

d) wyprzedzając UWR, kierujący pojazdem musi zachować odstęp nie mniejszy niż 1m;
e) w przypadku niestosowania się do obowiązku poruszania się na chodniku lub drodze dla pieszych z prędkością zbliżona do prędkości pieszego lub nie ustąpienia mu pierwszeństwa, osoba poruszająca się przy użyciu UWR  podlega karze grzywny lub karze nagany.

Straż gminna (miejska)


Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec uczestnika ruchu naruszającego przepisy o ruchu hulajnóg elektrycznych, UTO oraz osób poruszających się przy użyciu UWR i upoważnieni są do zatrzymania osoby poruszającej się przy użyciu UWR , UOT, hulajnogą elektryczną.
 

Pieszy na drodze rowerowej


Pieszy, który porusza się po drodze rowerowej /z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej/, jest zobowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu UWR, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub UTO.

 

Powrót na górę strony