Mandaty - wysokość grzywien

Mandaty - wysokość grzywien

WYSOKOŚĆ GRZYWIEN ZA WYKROCZENIA W RUCHU DROGOWYM


Wysokość mandatów reguluje art. 96 k.p.w.


W postępowaniu mandatowym w sprawach o wykroczenia określone w rozdziale XI Kodeksu wykroczeń (Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji można nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł, a w przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 6000 zł (art. 96 §  1ad).


W postępowaniu mandatowym, w sprawach, o których mowa w art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń, można nałożyć grzywnę w wysokości do 8000 zł.

DWUKROTNA WYSOKOŚĆ GRZYWNY – tzw. recydywa

Art. 38 Kodeksu Wykroczeń


§ 2. Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1 art. 92 § 2, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia.

Oznacza to, że np. za wykroczenia wobec pieszych, które zagrożone są karą grzywny w wysokości 1500 zł, przy ponownym naruszeniu z art. 86b § 1 Kodeksu Wykroczeń w ciągu dwóch lat od ostatniego takiego naruszenia, kierujący zostanie ukarany mandatem w kwocie 3000 zł.

Wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego określa załącznik do Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2021 poz. 2484)

 

Kodeks wykroczeń

naruszenie

86 § 1a

Jeżeli następstwem wykroczenia, o którym mowa w § 1 /zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym/, jest spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby.

86 § 2

Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1 /zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym/, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

art. 86b § 1

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc pojazd mechaniczny:

1) wbrew obowiązkowi nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,

2) nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,

3) wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,

4) omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

5) narusza zakaz jazdy wzdłuż po drodze dla pieszych lub przejściu dla pieszych

art. 87 § 1

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

art. 92 § 2

Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu.

art. 92a § 2

Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego ustawą lub znakiem drogowym, przekraczając je o ponad 30 km/h.

art. 92b

Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do zakazu wyprzedzania określonego ustawą lub znakiem drogowym.

art. 94 § 1

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia.

art. 97a

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także kierujący pojazdem, który narusza zakaz:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, oraz wejścia lub wjazdu na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych,

2) wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

Wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego określa załącznik do Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2021 poz. 2484).

Powrót na górę strony