Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Województwo pomorskie było jednym z pierwszych, na obszarze których uruchomiono internetową aplikację „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” – funkcjonuje od 1 lipca 2016 roku. Narzędzie stanowi interaktywną płaszczyznę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem, a jego atrakcyjna forma i intuicyjny charakter sprzyjają korzystaniu przez szerokie rzesze użytkowników Internetu. Funkcjonuje na zasadzie „wskazywania” na internetowej mapie zagrożeń z zamkniętego katalogu, poprzez zaznaczenie konkretnego miejsca, w którym wg użytkownika dane zagrożenie występuje, a także opisania niepożądanego społecznie zjawiska.

Wdrożenie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa przynosi korzyści zarówno dla Policji jak i dla społeczeństwa, bowiem Policja nie zawsze ma możliwość bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami lokalnych społeczności, ale dzięki KMZB poznaje ich rzeczywiste potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i podejmuje działania w obszarach najbardziej przez społeczeństwo oczekiwanych. Z relacji użytkowników narzędzia wynika, iż osoby korzystające z KMZB są żywo zainteresowane efektami działań podejmowanych przez Policję w stosunku do wskazywanych zagrożeń, co dodatkowo wpływa na powstawanie bardzo cennego poczucia współodpowiedzialności za poziom bezpieczeństwa. Dzięki aplikacji, Policja zyskała oblicze nowoczesnej, działającej transparentnie formacji codziennie służącej społeczeństwu.

Aplikacja funkcjonuje w całym kraju, ciesząc się dużą popularnością i uznaniem internautów.

 

krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa - top

 

przycisk nanieś zagrożenie, przenosi na mapę zagrożeń bezpieczeństwa

Statystyka Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa »

 

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.,

    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,

  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

 

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

 

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Uwagi dotyczące aplikacji proszę przesyłać na e-mail koordynatora wojewódzkiego

kmzb@gd.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony