System Zarządzania

System Jakości

W Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku został ustanowiony, wdrożony i jest utrzymywany system zarządzania zgodny z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Ustanowiona została Polityka Jakości Laboratorium oraz określone zostały cele i kierunki rozwoju LK wraz ze sposobem ich realizacji. Polityka Jakości jest ustanawiana i zatwierdzana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz Naczelnika Laboratorium.

Wdrożenie systemu rozpoczęto szkoleniami w roku 2004, realizowanymi pod nadzorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP. Decyzją nr 33/04 Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z dnia 12 lutego 2004r. powołano kierownika ds. jakości oraz zespół wdrożeniowy systemu zarządzania w LK KWP w Gdańsku.

Kierując się potrzebami klientów, w Laboratorium zostały zaplanowane, wdrożone i są realizowane procesy monitorowania, pomiarów, analiz i doskonalenia, jakie są potrzebne do:

  • zapewnienia zgodności świadczonych usług badawczych z wymaganiami,
  • zapewnienia zgodności ustanowionego systemu zarządzania z normą PN-EN ISO/IEC 17025,
  • ciągłego doskonalenia skuteczności przyjętego systemu zarządzania.

Laboratorium doskonali skuteczność systemu zarządzania poprzez podejmowanie stosownych działań wynikających m. in. z analizy polityki jakości, wyników auditów i kontroli zewnętrznych, analizy działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądów zarządzania. Na podstawie analiz podejmowane są dalsze decyzje dotyczące strategii rozwoju Laboratorium i ustalania nowych celów i priorytetów oraz sposobów ich realizacji.

Powrót na górę strony