Sekcja Chemii


asp. sztab. Marta Magdzińska
Kierownik Sekcji Chemii
tel. 47 741 47 50
 


Badania chemiczne:

a) badania krwi na zawartość alkoholu

badania prowadzone są metodą chromatografii gazowej zgodnie z procedurą badawczą PB-9 „Oznaczanie alkoholu etylowego w płynach ustrojowych człowieka metodą chromatografii gazowej”  wydanie 6 z dnia 04.07.2017r. 

b) badania środków odurzających, substancji psychotropowych - w badaniach stosowane są następujące metody: wstępne reakcje barwne, badania techniką TLC, badania instrumentalne (chromatografia, spektrofotometria). Ponadto badania ilościowe amfetaminy oraz sumy zawartości delta-9-THC i kwasu THCA prowadzone są zgodnie z procedurę badawczą PB-7 "Analiza ilościowa ∆9 -THC metodą chromatografii gazowej" Wydanie V z dnia 19.07.2021 r. oraz procedurą badawczą PB-8 "Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej" wyd. 4 z dnia 31.08.2021r. oraz procedurą badawczą PB-14 „Analiza ilościowa chlorowodorku MDMA metodą chromatografii gazowej” wyd. 1 z dnia 31.08.2021r.

c) badanie alkoholi:

 - badanie stężenia etanolu metodą areometryczną lub grawimetryczną,

 - analiza jakościowa metodą chromatografii gazowej.

d) badania pozostałości substancji łatwopalnych wykonywane są techniką SPE oraz GC i GC/MS.

e) badania mikrośladów: badanie makro i mikroskopowe (mikroskopia optyczna) oraz badania spektrofotometryczne w podczerwieni.

f) badania z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego m.in. analiza składu pierwiastkowego substancji

 

Ponadto wykonywane są badania środków drażniących (np.: RMG, RMP), nn substancji chemicznych przy zastosowaniu dostępnych w LK technik chromatografii gazowej (GC/FID, GC/MS); cienkowarstowej oraz spektrofotometrii (FTIR).

 


Badania materiałów i urządzeń wybuchowych

W przypadku identyfikacji materiałów wybuchowych niezbędne jest wykonanie badań potwierdzających ich właściwości wybuchowe, które są badaniami niszczącymi i zlecenie wykonania powyższych badań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez zlecającego na badania niszczące.

- prowadzone są z zastosowaniem między innymi metod analizy klasycznej, chromatografii cienkowarstwowej, chromatografii gazowej i spektofotometrii

 

 

 

 

 

UWAGA 1: Wszystkie badania chemiczne poza badaniami mikroskopowymi (mikroskop optyczny) mikrośladów są badaniami niszczącymi.

UWAGA 2: W LK KWP w Gdańsku nie są wykonywane badania: toksykologiczne i retrospektywne, pożarnicze, elektrotechniczne, GSR, porównawcze szkieł oraz analizy leków i innych wyrobów farmaceutycznych.

UWAGA 3: Badania prowadzone na mikroskopie elektronowym są badaniami niszczącymi.

Powrót na górę strony