Sekcja Chemii


asp. sztab. Marta Magdzińska
Kierownik Sekcji Chemii
tel. 47 741 47 50
 


Badania chemiczne:

a) badania krwi na zawartość alkoholu

Badania prowadzone są metodą chromatografii gazowej zgodnie z procedurą badawczą „Oznaczanie alkoholu etylowego w płynach ustrojowych człowieka metodą chromatografii gazowej” 

b) badania środków odurzających, substancji psychotropowych - w badaniach stosowane są następujące metody: wstępne reakcje barwne, badania techniką TLC, badania instrumentalne (chromatografia, spektrofotometria). Badania ilościowe amfetaminy, MDMA oraz sumy zawartości delta-9-THC i kwasu THCA prowadzone są zgodnie z procedurami badawczymi "Analiza ilościowa ∆9 -THC metodą chromatografii gazowej" procedurą badawczą "Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej" oraz procedurą badawczą „Analiza ilościowa chlorowodorku MDMA metodą chromatografii gazowej”    

W przypadku dostarczenia do badań duże ilości materiału badawczego pobieranie próbek odbywa się zgodnie z procedurą badawczą  „Pobieranie próbek z dużej partii materiału dowodowego do badań fizykochemicznych”.

c) badanie alkoholi:

 - badanie stężenia etanolu metodą areometryczną lub grawimetryczną,

 - analiza jakościowa metodą chromatografii gazowej.

d) badania pozostałości substancji łatwopalnych wykonywane są techniką SPE oraz GC i GC/MS.

e) badania mikrośladów: badanie makro i mikroskopowe (mikroskopia optyczna) oraz badania spektrofotometryczne w podczerwieni.

f) badania z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego m.in. analiza składu pierwiastkowego substancji.

 Ponadto wykonywane są badania środków drażniących (np.: RMG, RMP), nn substancji chemicznych przy zastosowaniu dostępnych w LK technik chromatografii gazowej (GC/FID, GC/MS); cienkowarstowej oraz spektrofotometrii ( FTIR, Raman).

Badania materiałów i urządzeń wybuchowych

W przypadku zleceń wykonania opinii z zakresu badania materiałów i urządzeń wybuchowych w pierwszej kolejności przyjmowana jest jedynie dokumentacja pozwalająca określić rodzaj materiału badawczego i późniejsze czynności wykonywane na poligonie.  W pracowni LK KWP w Gdańsku wykonywane są wyłącznie badania pobranych próbek ewentualnych materiałów wybuchowych. Właściwości wybuchowe materiału dowodowego jak i ewentualne pobranie ich próbek wykonywane są wyłącznie na poligonie.  

W przypadku identyfikacji materiałów wybuchowych  niezbędne jest wykonanie badań potwierdzających ich właściwości wybuchowe, które są badaniami niszczącymi i zlecenie wykonania powyższych badań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez zlecającego na badania niszczące.

Badania identyfikacyjne materiałów wybuchowych prowadzone są z zastosowaniem między innymi metod analizy klasycznej, chromatografii cienkowarstwowej, chromatografii gazowej i spektofotometrii

 

  

 

 

  

 UWAGA 1: Wszystkie badania chemiczne poza badaniami mikroskopowymi (mikroskop optyczny) mikrośladów są badaniami niszczącymi.

UWAGA 2: W LK KWP w Gdańsku nie są wykonywane badania: toksykologiczne i retrospektywne, pożarnicze, elektrotechniczne, GSR, oraz analizy leków i innych wyrobów farmaceutycznych.

UWAGA 3: Badania prowadzone na mikroskopie elektronowym są badaniami niszczącymi.

Powrót na górę strony