Petycje - Policja Pomorska

Osoby i podmioty zainteresowane złożeniem petycji do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2018 poz. 870), prosimy o zapoznanie się z informacją umieszczoną na stronie BIP KWP w Gdańsku pod adresem http://bip.gdansk.kwp.policja.gov.pl/KPG/petycje.


 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku.

Kontakt: Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Adres mailowy: iod.kwp@gd.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KWP w Gdańsku nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

Powrót na górę strony