Ochrona Danych Osobowych

Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w trybie DODO

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku:    

  • adres: ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk,

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest mł. insp. Artur Berdys.

  • adres: ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk,
  • e-mail: iod.kwp@gd.policja.gov.pl

    Osobą zastępującą Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest nadkom. Paweł Podolak.

  • adres: ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
  • e-mail: iod.kwp@gd.policja.gov.pl

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

W KWP w Gdańsku dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

 

Powrót na górę strony