SIS - dostęp do danych

SIS - dostep do danych

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, organem odpowiedzialnym za polski moduł Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) jest COT KSI (Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego) - Komendant Główny Policji. Zadania COT KSI w aspekcie administrowania i nadzoru nad danymi realizuje Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych KGP.

Ponadto na podstawie regulacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:

 1. Uzyskania wyczerpujących informacji;
 2. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych;
 3. Czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

W celu uzyskania informacji, należy złożyć wniosek w formie pisemnej na adres:

 

Centralny Organ Techniczny KSI
Komenda Główna Policji

Puławska 148/150
02-624 Warszawa

 

Wniosek powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko składającego wniosek;
 2. Numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
 3. Obywatelstwo;
 4. Datę i miejsce urodzenia;
 5. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość z czytelnym zdjęciem;
 6. Miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numeru domu/mieszkania);
 7. Przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek;
 8. Podpis osoby składającej wniosek.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, prawo do informacji przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej KGP pod adresem:
http://bip.kgp.policja.gov.pl/portal/kgp.html

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się do administratora danych o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub o ich usunięcie.

Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego je zgromadzono.

Należy mieć na uwadze, że wykorzystywanie danych systemu SIS może następować bez wiedzy i zgody osób, których dane dotyczą oraz bez obowiązku ujawniania faktycznego celu zbierania danych.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę prawną osób, których dane są przechowywane w systemie SIS, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych sprawuje kontrolę, nad tym czy wykorzystywanie danych nie narusza praw osób, których dane te dotyczą.

Kontrola ta jest sprawowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych. Za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem wykorzystywanie danych SIS odpowiada Skarb Państwa.

Powrót na górę strony