Hercule - Policja Pomorska

Hercule

olaf i hercule 2 - loga

Hercule II 2007 – 2013 to program wdrażany przez Komisję Europejską oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

Program przewiduje finansowanie -poprzez dotacje- projektów służących:

 • wzmacnianiu współpracy między podmiotami uczestniczącymi w zwalczaniu nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe Wspólnoty, tj. właściwymi organami państw członkowskich, Komisji i Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF),
 • wzmacnianiu sieci ułatwiających wymianę informacji między państwami członkowskimi, krajami przystępującymi i kandydującymi,
 • zapewnianiu wsparcia operacyjnego i technicznego organom ścigania państw członkowskich, w szczególności organom celnym.

Informacje o programie: http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm

 

olaf i Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 250/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. ustanowiony został program na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. Program Herkules III (2014-2020) wszedł w życie w dniu 21 marca 2014 i jest kontynuacją Programu Hercule II (2017-2013).1

Celem szczegółowym programu jest zapobieganie nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkim innym nielegalnym działaniom naruszającym interesy finansowe Unii oraz zwalczanie tych zjawisk.

Zgodnie z art. 5 Rozporządzenia celami programowymi są:

  • podniesienie aktualnych poziomów skuteczności zapobiegania nadużyciom finansowym i innym nielegalnym działaniom oraz skuteczności dochodzeń w tym zakresie poprzez zacieśnianie współpracy ponadnarodowej i multidyscyplinarnej;
  • poprawa ochrony interesów finansowych Unii przed nadużyciami finansowymi poprzez ułatwianie wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk, w tym wymiany personelu;
  • intensywniejsze zwalczanie nadużyć finansowych i innych nielegalnych działań poprzez zapewnianie wsparcia technicznego i operacyjnego krajowym organom prowadzącym dochodzenia, a zwłaszcza organom celnym i organom ścigania;
  • ograniczenie znanych obecnie rodzajów narażenia interesów finansowych Unii na nadużycia finansowe, korupcję i inne nielegalne działania, w celu ograniczenia rozwoju nielegalnej działalności gospodarczej w najważniejszych dziedzinach będących źródłem ryzyka, takich jak zorganizowane nadużycia finansowe, w tym przemyt i podrabianie papierosów;
  • przyspieszenie rozwoju szczególnej ochrony prawnej i sądowej interesów finansowych Unii przed nadużyciami finansowymi poprzez propagowanie analiz prawnoporównawczych

Wsparcie finansowe, na jakie mogą liczyć Państwa Członkowskie wynosi 104,9 mln EURO. Kwota ta zostanie przeznaczona na finansowanie projektów dotyczących zwalczaniu nadużyć finansowych, korupcji i innych nielegalnych działań dotyczących obszaru przestępczości gospodarczej. Oprócz finansowania projektów o charakterze inwestycyjnym możliwe będzie finansowanie projektów szkoleniowych. Organizacja konferencji, seminariów i innych form szkoleniowych umożliwi wymianę najlepszych praktyk oraz pozwoli na wzmocnienie potencjału wykrywczego organów ścigania.

Potencjalni beneficjenci mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów całkowitych projektu.2


1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0250&from=PL

2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0250&from=PL

 

Powrót na górę strony