Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego

unia europejska - fundusz bezpieczeństwa wewnętrznego - logo
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz to nowy mechanizm finansowy ustanowiony na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.


W ramach celu ogólnego Fundusz przyczynia się – zgodnie z priorytetami określonymi w odpowiednich unijnych strategiach, programach, ocenach zagrożeń i ryzyka – do realizacji następujących celów szczegółowych:
  • wspieranie wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania, zapewnienia ubiegającym się o wizę usług wysokiej jakości, równego traktowania obywateli państw trzecich oraz przeciwdziałania nielegalnej imigracji;
  • wspieranie zintegrowanego zarządzania granicami, w tym promowanie dalszej harmonizacji środków związanych z zarządzaniem granicami zgodnie ze wspólnymi standardami unijnymi i poprzez przekazywanie informacji między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Frontexem, aby z jednej strony zapewnić jednolity i wysoki poziom kontroli i ochrony granic zewnętrznych, w tym poprzez przeciwdziałanie nielegalnej imigracji, a z drugiej strony – sprawne przekraczanie granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen, przy jednoczesnym zagwarantowaniu osobom potrzebującym międzynarodowej ochrony dostępu do niej zgodnie ze zobowiązaniami zaciągniętymi przez państwa członkowskie w dziedzinie praw człowieka, łącznie z zasadą non- refoulement.
Powrót na górę strony