PO RYBY 2007-2013

Dnia 02.08.2017 r. - przeniesiono do archiwum
PO RYBY 2007-2013

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” został stworzony, aby realizować cele polskiej polityki rybackiej, którymi są:

  • racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego,
  • podniesienie konkurencyjności polskiego rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i przetwórstwa ryb,
  • poprawa jakości życia na obszarach zależnych od rybactwa.

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” zakłada realizację celów strategicznych i podjęcie działań w następujących obszarach priorytetowych:

Oś Priorytetowa 1: Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej.

Oś priorytetowa 2: Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury.

Oś Priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi.

Oś Priorytetowa4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

Pomorska Policja ma możliwość – w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności – ubiegania się o otrzymanie dofinansowania na realizację projektów z zakresu m.in. ochrony środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywracania potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

 

 

 

  • Zdjecie
Powrót na górę strony