EKOPOLICJA 2014 - ETAP IV

Dnia 02.08.2017 r. - przeniesiono do archiwum

„EKOPOLICJA 2014 – ETAP IV. Ochrona przed hałasem – zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul. Okopowej 15 w Gdańsku”.

Wartość projektu: 452 121,43 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW: 337 116,00 zł
Budżet KWP: 117 106,43 zł

„EKOPOLICJA 2014 – ETAP IV” to kolejny projekt realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku, będący przykładem proekologicznej polityki Pomorskiej Policji. W dniu 25 marca 2014 roku podpisana została umowa nr WFOŚ/pjb/376/69/2014 o dofinansowanie projektu „EKOPOLICJA 2014 – ETAP IV”. Pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku umożliwiło realizację przedstawionego wyżej zadania.

I. Założenia projektu „EKOPOLICJA 2014 – ETAP IV”

Zaplanowano realizację zadania polegającego na wymianie stolarki okiennej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku - w budynku mieszczącym się przy ul. Okopowej 15 w Gdańsku. Budynek będący siedzibą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku został zbudowany w 1900 roku. Długotrwały okres użytkowania wpłynął na stan techniczny stolarki okiennej. Występujące w stolarce okiennej znaczne nieszczelności mają duży wpływ na obniżenie izolacyjności cieplnej oraz znaczne zmniejszenie współczynnika izolacyjności akustycznej. Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu głównych ciągów komunikacyjnych aglomeracji miejskiej: - kierunek Warszawa-Szczecin, ulice: Podwale Przedmiejskie – Okopowa - Armii Krajowej – droga krajowa nr 7 - kierunek Gdańsk-Gdynia, Gdańsk-Łódź: ul. Okopowa, droga krajowa nr 1. Drogi te charakteryzują się bardzo dużym natężeniem ruchu ulicznego. Mapy akustyczne miasta Gdańska - sporządzone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - wskazują, że obszar ul. Okopowej 15 w Gdańsku znajduje się w strefie o wysokiej uciążliwości hałasu.

RYSUNEK 1. MAPA AKUSTYCZNA GDAŃSKA – MONITORING HAŁASU W GDAŃSKU

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecany poziom hałasu w środowisku powinien kształtować się na poziomie 55 decybeli w porze dziennej. Przekroczenie normy 70 decybeli w porze dziennej i 60 w porze nocnej uważane jest za wysokie zagrożenie.

TABELA 1. Tablica oceny warunków akustycznych środowiska (wg PZH)

Opis warunków

Średni (tzw. równoważny) poziom dźwięku A w decybelach dla pory

 

dziennej

nocnej

 

Pełny komfort akustyczny

< 50

< 40

 

Przeciętne warunki akustyczne

50 - 55

40 - 45

 

Zalecany przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) poziom hałasu w środowisku (55 dB – pora dzienna)

 

55 - 60

45 - 50

 

Przeciętne zagrożenie hałasem

60 - 70

50 - 60

 

Wysokie zagrożenie (tzw. black spot)

> 70

> 60

 

Stwierdzony poziom hałasu w rejonie budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kształtuje się w granicach od 65 do 75 dB. Badania porównawcze wykonane przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pokazały rzeczywisty poziom hałasu, który znacznie przewyższał uśrednione dane z mapy akustycznej.

TABELA 2. Poziom hałasu w rejonie budynku przy ul. Okopowa 15 w Gdańsku


Miejsce badania – punkty pomiarowe nr 1-3

Stwierdzony poziom hałasu

Maksymalny stwierdzony poziom hałasu

w trakcie gdy
pojazdy nie przejeżdżały

w trakcie ruchu pojazdów

osobowych

ciężarowych

1) skrzyżowanie ul. Świętej Trójcy z ul. Okopową

67-69 dB

78-82 dB

84-86 dB

92,7 dB

2) skrzyżowanie ul. Okopowej z ul. Podwale Przedmiejskie

67-69 dB

78-82 dB

84-86 dB

90,5 db

3) ul. Podwale Przedmiejskie wysokość budynku KWP
w Gdańsku

67-69 dB

78-82 dB

84-86 dB

87,4 dB

II. EFEKTY EKOLOGICZNE

Założono, że realizacja zadania wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków akustycznych jak i efektywność energetyczną obiektu (zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną). Zgodnie z wytycznymi Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 projekt „EKOPOLICJA 2014” wpisuje się bezpośrednio w pierwszy I cel perspektywiczny: (I) Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego oraz drugi cel średniookresowy: (I-2) osiągnięcie i utrzymywanie standardów jakości środowiska, wpływających na warunki zdrowotne.

Ograniczenie poziomu hałasu po wymianie okien powinno być zgodne z normą zalecaną przez WHO. Zgodnie z normą BN-89/B-02151/03 współczynnik izolacyjności akustycznej mieści się w granicy 35 dB. Zadanie pn. „EKPOLICJA 2014- ETAP IV ” jest również komplementarne z innymi priorytetami polityki ochrony środowiska w województwie pomorskim oraz zgodne z regulacjami unijnymi. Zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady oraz polskimi przepisami w zakresie ochrony środowiska Polska zobowiązana jest do sukcesywnego zmniejszania zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w celu przeciwdziałaniu zjawisku ocieplania klimatu . Efektem wymiany stolarki okiennej będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. Aktualne zapotrzebowanie na energię cieplną dla budynku przy ul. Okopowej 15 w Gdańsku kształtuje się na poziomie 2 739,10 GJ/rok . Zapotrzebowanie na energię cieplną zmniejszy się o 57,69%. Założono, że efektywność energetyczna wzrośnie o 136,36%. Ograniczone zostaną straty ciepła. W całkowitym bilansie energetycznym budynku spowoduje to 15-20% oszczędności zużywanej energii. Przy założeniu wariantu minimalnego – 15% oszczędności wyniosą 410 GJ energii cieplnej. Oszczędności energii przekładają się bezpośrednio na ograniczenie emisji.

TABELA 3. Efekty realizacji zadania: oszczędność energii a ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

Oszczędności energii

Ograniczenie emisji o:15% =410 GJ energii cieplnej

pyły ogólne

0,46 Mg/rok

SO2

0,221 Mg/rok

NOx

0,023 Mg/rok

CO

1,035 Mg/rok

CO2

46 Mg/rok

emisja równoważna

2,139 Mg/rok

TABELA 4. Opis efektów rzeczowych i ekologicznych - „EKOPOLICJA 2014 – ETAP IV”

Osiągnięte efekt rzeczowe

Osiągnięte efekty ekologiczne

Wymiana starej, charakteryzującej się niską efektywnością energetyczną stolarki okiennej

Uzyskanie dofinansowania w wysokości: 350.000,00 zł z WFOŚiGW w Gdańsku

Oszczędności przetargowe umożliwiające montaż kolejnych okien

Oszczędności finansowe: przy wariancie minimalnym 15% oszczędność powinna kształtować się na rocznym poziomie wynoszącym: 24 252,66 zł

Montaż 180 szt. nowych, energooszczędnych okien o współczynniku przenikania ciepła wynoszącym: k≤1,1-1,0 Wk/m2

Nowe, energooszczędne okna pozwolą zaoszczędzić ilość zużywanej energii cieplnej ze źródeł konwencjonalnych
o około 410 GJ energii cieplnej/rok

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska

Ograniczenie poziomu hałasu zgodnie
z zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) poziomem hałasu w środowisku

Możliwość zwiększenia udziału energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych (w sposób pośredni)

 


  • Zdjecie
  • Zdjecie
Powrót na górę strony