Hercule

Dnia 02.08.2017 r. - przeniesiono do archiwum

 

W ramach Hercule II Programme 2007-2013 Sector Training in the Fight against Fraud Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku zrealizowała projekt szkoleniowy pn.: „Pomorska Policja na straży interesów finansowych Unii Europejskiej”. Wsparcia finansowego udzieliła Komisja Europejska, z którą zawarta została umowa nr OLAF/2013/D5/047.                                                    

Celem działań projektowych - komplementarnych z priorytetem Komendanta Głównego Policji na lata 2013 – 2015 pn. „ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą” – jest poprawa skuteczności Policji w tym obszarze.                                                                                                   

Projekt podzielony został na dwa panele tematyczne. W dniach 12-14 oraz  27-29 maja 2014 r. Komenda Wojewódzka Policji zorganizowała dwie konferencje:

 

·         „ Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, alkoholem i środkami farmaceutycznymi”.

·         „Zagrożenia korupcyjne w dysponowaniu dotacjami z funduszy europejskich”

 

         Pierwsza konferencja poświęcona była przestępczości na szkodę interesów Unii Europejskiej z punktów widzenia: nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi, alkoholem i środkami farmaceutycznymi.

         Druga  dotyczyła stosunkowo nowego w Polsce zjawiska kryminogennego - korupcji w dysponowaniu dotacjami z funduszy europejskich.    

Prelegentami podczas konferencji byli eksperci w swoich dziedzinach: przedstawiciele organów ścigania, wykładowcy akademiccy, przedstawiciele szkół policji oraz przedstawiciele firm. Wartością dodaną projektu było pozyskanie specjalistów zagranicznych z jednostek policji w Niemczech, Włoszech i Mołdawii. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele: Komendy Głównej Policji oraz innych jednostek policji, Izby Celnej, Straży Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej, Inspektoratu Farmaceutycznego, Prokuratury,  przedstawiciele świata nauki, a także przedstawiciele przedsiębiorstw produkujących wyroby tytoniowe i alkoholowe. Łącznie w obydwu konferencjach zaplanowano udział 220 uczestników.         

Projekt umożliwił wymianę informacji na temat metodyki, doświadczeń oraz najlepszych praktyk stosowanych w ograniczeniu ww. zjawisk przestępczych. Zagadnienia teoretyczne zostały poparte praktycznymi przykładami spraw zrealizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku, Centralne Biuro Śledcze, Izbę Celną oraz Straż Graniczną.                                        

Efektem projektu jest opracowany na podstawie materiałów pokonferencyjnych podręcznik, który otrzymają uczestnicy projektu oraz będzie wykorzystywany przez szkoły policyjne, a także funkcjonariuszy zajmujących się problematyką przestępczości gospodarczej oraz przestępczości korupcyjnej.
 ____________________________________________________________________________KWP: Europejski program Hercule II 2007 - 2013 - szkolenie policjantów, funkcjonariuszy Izby Celnej oraz pracowników naukowych.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku jest beneficjentem projektu Hercule II 2007 – 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską. Program ten jest wdrażany przez Komisję Europejską oraz Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). W ramach projektu zostanie przeprowadzone szkolenie, w którym udział wezmą policjanci z różnych województw, funkcjonariusze Izby Celnej, Straży Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego, Prokuratury, przedstawiciele  przedsiębiorstw produkujących wyroby tytoniowe i alkoholowe, eksperci z Niemiec, Włoch, Mołdawii i Wielkiej Brytanii oraz pracownicy naukowi. Głównym jego celem jest wymiana doświadczeń między służbami, w których kompetencjach leży troska o bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej, m.in. w zakresie przedstawienia najlepszych rozwiązań, wypracowania dobrych praktyk, a także nabycie umiejętności praktycznych w obszarze rozpoznawania i zwalczania przestępczości związanej z korupcją przy rozdzielaniu dotacji finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz przeciwko i przestępczości przemytu i podrabiania papierosów i środków farmaceutycznych. Podobnie, niezwykle ważnym aspektem projektu jest również ulepszenie metod i narzędzi zwalczania i zapobiegania przestępczości, wspieranie możliwości operacyjnych zwalczania nadużyć finansowych na szkodę UE.

Ze względu na wagę i istotę poruszanych problemów, spotkanie podzielono na dwa panele tematyczne, których realizacja będzie miała miejsce w dwóch odrębnych terminach:

1.  Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi, alkoholem i środkami farmaceutycznymi – 12-15.05.2014 r.

2. Zagrożenia korupcyjne w dysponowaniu dotacjami funduszy europejskich – 26-28.05.2014 r.

Przeprowadzenie szkolenia w formie dwóch paneli tematycznych ma na celu wskazanie nowych metod i form popełniania przestępstw związanych z korupcją przy rozdzielaniu dotacji finansowanych z budżetu UE oraz nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi (przemyt oraz podrabianie produktów i znaków towarowych) oraz wyrobami farmaceutycznymi. Uwzględniają one odrębną tematykę każdego ze spotkań.

Jeden z paneli, będzie dotyczył przestępstwa związanych z korupcją przy rozdzielaniu funduszy ze środków finansowych przez Unię Europejską. W trakcie spotkania zostanie wskazane podłoże przestępczości korupcyjnej przy podziale środków przyznawanych z funduszy Unii Europejskiej, ich rodzaj, sposób popełniania, możliwości prawne zwalczania przestępczego procederu. Pozwoli to na podniesienie skuteczności zapobiegania i zwalczania przestępstw korupcyjnych, a przede wszystkim umożliwi ich szybkie wykrywanie oraz efektywne zwalczanie. Wskazanie tendencji rozwojowych przestępstwa korupcji przy podziale środków finansowych ukaże zakres niezbędnego działania organów ścigania. Zostaną wskazane również tendencje rozwojowe i społeczne istniejącego zjawiska korupcji przy podziale środków UE, przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych. Wskazana zostanie także skala i zasięg zjawiska przestępczości na szkodę interesów finansowych UE, konsekwencje ekonomiczne dla podmiotów prywatnych oraz państw Unii Europejskiej. Zasadniczym elementem planowanego spotkania jest poznanie przez funkcjonariuszy organów ścigania i organów celnych możliwości technologicznych koncernów tytoniowych, specyficzne cechy użytych materiałów oraz cech charakterystycznych znaków towarowych wykorzystywanych przez koncerny. Poznanie ścieżki technologicznej oraz produkcyjnej wyrobów tytoniowych zagwarantuje właściwą rozpoznawalność produktów autentycznych i podrobionych, użytych podrobionych znaków towarowych, a tym samym skuteczniejsze wykrywanie i zapobieganie tego typu przestępstw.

Zagadnienia teoretyczne zostaną poparte praktycznymi przykładami spraw dotyczących zwalczania procederu nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi i korupcji zrealizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku, Centralne Biuro Śledcze oraz Izbę Celną.

Głównym celem projektu jest wymiana doświadczeń między służbami, w których kompetencjach leży troska o bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej, m.in. w zakresie przedstawienia najlepszych rozwiązań, wypracowania dobrych praktyk, a także nabycie umiejętności praktycznych w obszarze rozpoznawania i zwalczania przestępczości na szkodę Unii Europejskiej, przeciwko własności przemysłowej, przestępczości przemytu oraz podrabiania papierosów. Podobnie, niezwykle ważnym aspektem projektu jest również ulepszenie metod i narzędzi zwalczania i zapobiegania przestępczości korupcyjnej, wspieranie możliwości operacyjnych zwalczania nadużyć finansowych na szkodę UE.

Niniejsze szkolenie jest współfinansowane przez Komisję Europejską (OLAF) w ramach programu Herkules II na lata 2007-2013 – program na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (więcej informacji:http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/index_en.html)

Materiał odzwierciedla punkt widzenia autora i Komisja Europejska (OLAF) nie jest odpowiedzialna za wykorzystanie informacji w niej zawartej. Treść zawarta w publikacji nie musi pokrywać się ze stanowiskiem lub opinią Komisji Europejskiej.

  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
  • Zdjecie
Powrót na górę strony