Zintegrowany system ratownictwa - Sopot

Dnia 02.08.2017 r. - przeniesiono do archiwum

BUDOWA SOPOCKIEGO CENTRUM RATOWNICTWA WODNEGO I WDROŻENIE ELEMENTÓW ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA NA TERENIE MIASTA SOPOTU”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa, Działanie 7.2. Zintegrowany system ratownictwa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 23 grudnia 2010r. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Zarząd Województwa Pomorskiego zawarły Porozumienie nr UDA-RPPM.07.02.00-00-024A/10-00 w sprawie dofinansowania projektu „Budowa Sopockiego Centrum Ratownictwa Wodnego i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu ratownictwa na terenie miasta Sopotu”.

Wartość projektu wynosi 7 770 248,66 PLN, zaś wydatki kwalifikowalne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku jako Partnera projektu stanowią wartość 55 000,00 PLN, z czego 50% to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie obiektu ratownictwa wodnego o powierzchni użytkowej 442,5 m² oraz wdrożenie elementów zintegrowanego systemu ratownictwa poprzez: zakup sprzętu radioteletechnicznego, ratowniczego
i szkoleniowego; zakup 2 pojazdów specjalistycznych i 1 karetki wodnej; projekt i budowę systemu łączności służby ratowniczych z wykorzystaniem sieci światłowodowej (2380 m) oraz przeprowadzenie 19 specjalistycznych szkoleń.

Celem głównym projektu jest poprawa ochrony życia i zdrowia ludzi poprzez lepszą efektywność systemu ratownictwa.

Projekt „Budowa Sopockiego Centrum Ratownictwa Wodnego i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu ratownictwa na terenie miasta Sopotu” jest przedsięwzięciem, w którym uczestniczy 6 partnerów, w tym:

 • Gmina Miasta Sopotu – Partner Wiodący,
 • Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku / Komenda Miejska Policji w Sopocie,
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sopocie,
 • Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Sopocie,
 • Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • Polski Czerwony Krzyż Pomorski Zarząd Okręgowy w Gdańsku.

Oczekiwanym rezultatem realizacji projektu jest przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia mieszkańców Sopotu oraz osób przyjezdnych. Powyższe będzie miało wpływ na wzrost atrakcyjności turystycznej
i osiedleńczej, która sprzyjać będzie rozwojowi gospodarczemu subregionu.

Planowane powstanie w wyniku realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Łączności Służb Ratowniczych wraz
z niezbędnymi elementami sieci światłowodowej będzie miało na celu:

 • skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia,
 • ułatwienie przekazywania informacji o zdarzeniach wymagających interwencji więcej niż jednej służbie,
 • ułatwienie przekazywania zgłoszeń, które zostały pierwotnie zgłoszone do niewłaściwej służby,
 • ułatwienie koordynacji działań wielu służby na większym obszarze,
 • poprawę warunków działania służb poprzez poprawienie łączności radiowej,
 • ułatwienie oceny obciążenia służb dyżurujących.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu został przewidziany na sierpień 2013r.


Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Powrót na górę strony