Zintegrowany System Ratownictwa

Dnia 02.08.2017 r. - przeniesiono do archiwum

„WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI ORAZ ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO I ŚRODKÓW TRANSPORTU NA POTRZEBY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU RATOWNICTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Ochrona zdrowia i system ratownictwa, Działanie 7.2. Zintegrowany system ratownictwa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W dniu 19 września 2011r. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Zarząd Województwa Pomorskiego zawarły Porozumienie nr UDA-RPPM.07.02.00-00-034/10-00 w sprawie dofinansowania projektu „Wdrożenie zintegrowanego systemu łączności oraz zakup sprzętu ratowniczego i środków transportu na potrzeby Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego” Wartość projektu wynosi 13 455 650,00 PLN, z czego 50% będą stanowiły środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem głównym projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu otwartej łączności, jako nowoczesnego rozwiązania technicznego umożliwiającego integrację i współpracę jednostek Policji oraz innych służb ratowniczych. Projekt przewiduje zakup środków trwałych na potrzeby ratownictwa oraz adaptację dyżurek i stanowiska kierowania KWP. Trzon projektu będzie realizowany w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, przy ul. Okopowej 15, jednak przedsięwzięcie obejmie swoim zasięgiem teren całego woj. pomorskiego, uwzględniając wszystkie powiaty, w których siedzibę mają Komendy Powiatowe Policji. Łącznie projektem objętych zostanie 21 lokalizacji.

Wśród najważniejszych założeń przedmiotowych projektu znajdują się:

 • Rozbudowa i wdrożenie koncepcji zintegrowanego systemu kierowania Pomorskiej Policji, w tym zakup urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania:

- serwery telekomunikacyjne,

- szafy 2 - radiotelefonów konwencjonalnych,

- konsole operatorskie,

- systemy wizualizacji wielkoformatowej,

- komputerowe stanowiska dostępowe, notebooki,

- drukarki sieciowe,

- rzutnik,

- centralne stanowisko zarządzania,

- system centralnej archiwizacji;

 • Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w jednostkach Policji na potrzeby sprawnego funkcjonowania systemu ratownictwa, w tym: prace remontowo-budowlane i adaptacyjne;
 • Doposażenie Policji w specjalistyczny sprzęt ratowniczy i środki transportu ratowniczego, w tym:

- ambulanse pogotowia ruchu drogowego,

- motocykle,

- defibrylatory,

- apteczki R0 i R1,

- 3D Quick Mapy;

 • Szkolenie kadry w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Oczekiwanym rezultatem realizacji projektu jest przede wszystkim zwiększenie powierzchni województwa pomorskiego, objętej Regionalnym Zintegrowanym Systemem Ratownictwa, co w sposób bezpośredni wpłynie na poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego. Projekt przyczyni się do unowocześnienia infrastruktury łącznościowej Policji, a co za tym idzie ułatwi porozumiewanie się pomiędzy jednostkami i służbami ratowniczymi oraz pozwoli na doposażenie Pomorskiej Policji w specjalistyczny sprzęt i środki transportu.

Na mocy Aneksu nr UDA-RPPM.07.02.00-00-034/10-05 do Porozumienia nr UDA-RPPM.07.02.00-00-034/10-00 z dnia 19.09.2011r., zawartego w dniu 22 kwietnia 2015r. pomiędzy KWP w Gdańsku a Województwem Pomorskim, do projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu łączności oraz zakup sprzętu ratowniczego i środków transportu na potrzeby Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego” wprowadzono szereg zmian, mających na celu jak najlepsze wykorzystanie uzyskanego dofinansowania.

Biorąc pod uwagę zmiany technologiczne i funkcjonalne zaistniałe w ostatnich dwóch latach w systemach teleinformatycznych Policji wymuszające zmianę koncepcji systemu, który ma je integrować, jak również ciągły rozwój sieci OST 112 o dodatkowe funkcjonalności oraz zaistnienie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji i UMM SWD do poziomu komisariatu, należało wprowadzić zmiany w projektowanym systemie telekomunikacyjnym.

Po wyrażeniu zgody przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego na rozszerzenie zakresu rzeczowo – finansowego projektu oraz dzięki uzyskanym oszczędnościom przetargowym KWP w Gdańsku mogła zrealizować następujące zadania:

 • rozbudowa istniejącego systemu DMR Pomorskiej Policji
 • zakup integratora usług radiowych oraz rozbudowa i modernizacja trójmiejskiego systemu Capa City Plus
 • zakup radiotelefonów cyfrowych
 • zakup bezkontaktowych urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu
 • zakup laserowych mierników prędkości
 • zakup samochodów dla techników kryminalistyki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

 • Zdjecie

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony