Wiadomości

Awanse na stanowiskach kierowniczych w garnizonie pomorskim i pożegnanie Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Data publikacji 07.01.2021

Dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński wręczył rozkazy personalne na stanowiska kierownicze w garnizonie pomorskim. Na spotkaniu pożegnano także przechodzącą na emeryturę Zastępcę Naczelnika Wydziału ds. OIN KWP w Gdańsku nadkom.Barbarę Woźniak.

Z uwagi na szczególne warunki obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa - także w komendzie wojewódzkiej obowiązują restrykcje związane z bezpośrednimi kontaktami służbowymi ograniczanymi do minimum.

Uroczyste spotkanie rozpoczęło się od meldunku złożonego nadinsp. Andrzejowi Łapińskiemu przez Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku. Następnie Pan Komendant wręczył przechodzącej na emeryturę nadkom. Barbarze Woźniak - pamiątkową tabliczkę z podziękowaniem za wieloletnią służbę oraz życzeniami wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Jednocześnie, po odczytaniu decyzji personalnych Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wręczył rozkazy o powierzeniu obowiązków:

- na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału ds. OIN KWP w Gdańsku kom. Pawłowi Podolakowi, ekspertowi Wydziału ds. OIN KWP w Gdańsku,

- na stanowisku Naczelnika Wydziału Finansów KWP w Gdańsku p. Oldze Sawickiej, dotychczasowemu zastępcy naczelnika tego wydziału,

- na stanowisku Głównego Księgowego KWP w Gdańsku p. Małgorzacie Kawko-Jarmałkowicz – dotychczasowemu Zastępcy Głównego Księgowego KWP w Gdańsku


 

  • awanse
  • awanse
  • awanse
  • awanse