Wiadomości

Przedstawicielka Pomorskiej Policji na Konferencji w Akademii Policji w Szczytnie

Data publikacji 02.05.2024

18 kwietnia 2024 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się druga edycja konferencji z cyklu Zarządzanie i dowodzenie zasobami ludzkimi w organizacji pn. ”Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz projektami w obszarze bezpieczeństwa”.

Organizatorami spotkania byli, Instytut Nauk Społecznych WBiNP APwSz, Instytut Koordynacji Badań  APWSz oraz  Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. Przedsięwzięcie objął honorowym patronatem Komendant Główny Policji. https://akademiapolicji.edu.pl/aktualnosci/2294-zarzadzanie-i-dowodzenie-zasobami-ludzkimi-w-organizacji

Podczas konferencji wystąpienie miała kom. Iwona Glińska – Koordynator Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku, która zaprezentowała zrealizowane oraz w trakcie realizacji projekty z zakresu bezpieczeństwa tj:

3 projekty z Programu Horyzont 2020

 1.  „Ułatwianie publicznym i prywatnym podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem zapobiegania atakom terrorystycznym - APPRAISE.”„fAcilitating Public&Private secuRity operAtors to mitigate terrorIsm Scenarios against soft targEts -  APPRAISE”

Celem projektu jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć w zakresie analizy big data, sztucznej inteligencji i zaawansowanej wizualizacji, aby stworzyć integralne ramy bezpieczeństwa, które poprawią zarówno bezpieczeństwo cybernetyczne/fizyczne, jak i bezpieczeństwo przestrzeni publicznych. Jednym z elementów projektu było studium przypadku polegające na ochronie międzynarodowego wydarzenia targowego, w które zaangażowane były Międzynarodowe Targi Gdańskie jak i KWP w Gdańsku.

            Realizacja projektu od 01.09.2021- 28.02.2024r. Konsorcjum składające się z 27  partnerów.  

            Kwota dofinasowania  to 54 625 EUR

 1. „Zwalczanie cyberprzestępczości – Sieć Policyjnych Praktyków - CYCLOPES”„Fighting Cybercrime – Law Enforcement Practitioners’ Network – CYCLOPES”. Celem projektu jest  zbudowanie i utrzymanie opartej na innowacjach sieci podmiotów zwalczających cyberprzestępczość - zwiększenie zdolności krajów UE do przeciwdziałania rosnącej presji zagrożeń cybernetycznych. CYCLOPES stworzy powiązania między władzami lokalnymi państw członkowskich oraz przemysłem i środowiskiem akademicki, poprzez podtrzymywanie dialogu na temat palących kwestii bezpieczeństwa zagrażających stabilności Europy i bezpieczeństwu obywateli. Specjalne zespoły będą badać rynki, identyfikując rozwiązania i działania badawcze w celu wyodrębnienia działań i innowacyjnych produktów, które pomogą władzom lokalnym i regionalnym w radzeniu sobie z cyberprzestępczością. 37 237,50

Konsorcjum składające się z  21 partnerów. Realizacja projektu 01.05.2021-30.04.2026 r. Kwota dofinasowania  to 37 237, 50 EUR.

 1. „Wzmocnienie kompleksowego podejścia do zapobiegania i przeciwdziałania radykalizacji postaw w oparciu o uniwersalną metodę oceny zapobiegania i łagodzenia skutków radykalizacji postaw opartą na dowodach - INDEED”„Strengthening a comprehensive approach to preventing and counteracting radicalisation based on a universal evIdeNce-based moDEl for Evaluation of raDicalisation prevention and mitigation – INDEED”. Celem projektu INDEED jest wzmocnienie wiedzy, możliwości i umiejętności praktyków i decydentów zajmujących się zapobieganiem i przeciwdziałaniem radykalizacji, brutalnemu ekstremizmowi i deradykalizacją w zakresie projektowania, planowania, wdrażania i ewaluacji inicjatyw w tej dziedzinie, w oparciu o podejście oparte na dowodach. INDEED opiera się na aktualnym stanie wiedzy i rozwiązaniach (state of the art), wykorzystując ich naukowe i praktyczne atuty – wzbogacając je o dodatkowe funkcje, aby napędzać postęp i ograniczać rosnący wzrost radykalnych poglądów i przemocowych zachowań zagrażających bezpieczeństwu.
 • Wśród głównych celów projektu są:
 1. Opracowanie uniwersalnego modelu opartego na dowodach (Evidence-Based Evaluation Model; EBEM) do oceny zapobiegania radykalizacji i jej łagodzenia.
 2. Opracowanie praktycznego narzędzia oceny opartego na EBEM.
 3. Stworzenie przyjaznych dla użytkownika repozytoriów (repozytoria czynników radykalizacji i ścieżek prowadzących do radykalizacji; czynników wzmacniających odporność na radykalizację; zbiór praktyk opartych na dowodach – wykorzystywanych do praktycznego wykorzystania przez praktyków i decydentów.
 4. Wdrażanie dedykowanych programów i szkoleń (offline/online).

Realizacja projektu 01.09.2021-30.10.2024r.  Konsorcjum składające się z  21 partnerów. Kwota dofinasowania to 69 000 EUR.

3 projekty z Programu Horyzont Europa

 1. "SAFE-CITIES - Podejście oparte na ryzyku do ochrony przestrzeni publicznych w miastach europejskich”„SAFE-CITIES - riSk-based Approach For the protEction of public spaces in European Cities” Celem projektu SAFE-CITIES jest wspieranie doskonałości w zakresie ochrony przestrzeni publicznej poprzez dostarczenie i zademonstrowanie ram oceny bezpieczeństwa i podatności na zagrożenia, wspomaganych przez platformę wspomagania decyzji służącą do ich wdrażania, w 4 przypadkach użycia w 5 krajach UE. Pozwoli to na symulację złożonych scenariuszy, zachowań tłumu i ataków w dowolnej przestrzeni w realistycznym wirtualnym środowisku 3D, umożliwiając użytkownikom końcowym przeprowadzenie kompleksowej i dynamicznej oceny ryzyka i podatności badanego miejsca, określenie potencjalnych słabych punktów w odniesieniu do szerokiej gamy zagrożeń oraz wspieranie pełnego zaangażowania i współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, w tym obywateli, w opracowywaniu strategii mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przestrzeni publicznych przy jednoczesnym zachowaniu ich otwartego charakteru.

Realizacja projektu 01.11.2023- Konsorcjum składające się z 18 partnerów. Kwota dofinasowania 36 525 euro

 1.  „2PS – Zapobiegaj i chroń poprzez wsparcie”„2PS – Prevent&Protect Through Support” Celem projektu 2PS jest stworzenie podstaw dla nowych, spójnych modus operandi, które uzupełnią obecnie preferowane podejście reaktywne do przestępstwa wykorzystywania seksualnego dzieci. Długofalowym celem projektu jest ograniczenie liczby małoletnich wykorzystywanych i zagrożonych wykorzystywaniem seksualnym (Minor Attracted Persons – MAPs), a także ich wsparcie i działania prewencyjne

              Konsorcjum składające się z 19  partnerów. Kwota dofinasowania  to 20 422 EUR

 1. „CEASEFIRE - Zaawansowane wszechstronne technologie sztucznej inteligencji  połączone w międzysektorowe, w pełni funkcjonalne krajowe punkty kontaktowe ds. zwalczania nielegalnego handlu bronią palną” „Advanced versatile artificial intelligence technologies and interconnected cross-sectoral fully-operational national focal points for combating illicit firearms trafficking - CEASEFIRE.” Celem projektu jest opracowanie wysoce innowacyjnego, holistycznego, wielodyscyplinarnego, zaawansowanego technologicznie i wszechstronnego podejścia do znacznego zwiększenia/rozszerzenia zdolności operacyjnych organów ścigania UE w ich walce o wykrywanie, analizowanie i śledzenie transgranicznych działań związanych z nielegalnym handlem bronią palną.

 Konsorcjum składające się z  21 partnerów. Kwota dofinasowania  to 54 625 EUR. Realizacja projektu 01.11.2023- 31.10.2025

2 projekty z "Programu Zwalczania Nadużyć Finansowych - EUAF"

 1. „Pomorska Policja w walce z cyberprzestępczością na szkodę Unii Europejskiej - CYBERPOL

Celem projektu jest zakup  wysokiej klasy sprzętu i oprogramowania informatycznego dla CBZC Zarządu w Gdańsku,  dzięki temu zostanie znacząco usprawniony proces przetwarzania informacji, a to pozwoli na łatwiejszą identyfikację członków zorganizowanych grup przestępczych oraz założonych przez nich, w celu wyłudzania środków finansowych, podmiotów gospodarczych działających na terenie krajów UE.

Realizacja projektu 01.03.2023-31.12.2024. Wartość projektu  148 078,31 EUR

 1.  „Cyfryzacja i modernizacja Pomorskiej Policji na rzecz ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – DIGIT - POL” Celem projektu jest zakup  wysokiej klasy sprzętu, oprogramowania informatycznego i samochodu hybrydowego  dla Wydziału Wywiadu Kryminalnego.  Nowoczesne oprogramowanie oraz zakup kompatybilnych urządzeń pozwoli na skrócenie okresu potrzebnego na wykonanie niezbędnych czynności, które ze względu na czas przechowywania danych retencyjnych (np. od operatorów sieci komórkowych, banków) jest ograniczony. Dzięki temu zostanie znacząco usprawniony proces przetwarzania informacji, a to pozwoli na łatwiejszą identyfikację członków zorganizowanych grup przestępczych oraz założonych przez nich, w celu wyłudzania środków finansowych, podmiotów gospodarczych działających na terenie krajów UE. Zakup samochodu, licencji i sprzętu wpłynie również znacząco na  skrócenie czasu działań operacyjnych i śledczych dotyczących przestępstw przeciwko finansowym interesom Unii Europejskiej, takich jak, przemyt, łapownictwo, fałszerstwo dokumentów, oszustwa kredytowe i dotacyjne, oszustwa podatkowe i celne, pranie brudnych pieniędzy, oszustwa w nabyciu nieruchomości, podrabianie papierosów i alkoholu.

Realizacja projektu od 01.09.2022- 31.12.2024. Budżet projektu 235 433 EURO

1 projekt z Programu Komisji Europejskiej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Policja) – poza komponentem krajowym na lata 2021-2027 (ISF)

ERADICATING II „Wspomaganie prewencji i współpracy między agencjami w zakresie zwalczania handlu ludźmi” (Enchancing pRevention AnD multI-agenCy cooperAtion against labour TraffickING )

Założeniem projektu jest poprawa zdolności organów ścigania, prokuratorów, inspektorów pracy oraz specjalistów pierwszej linii w zakresie wykrywania, identyfikacji, ochrony i wsparcia ofiar handlu ludźmi. Ponadto projekt ma na celu naświetlić najpilniejsze potrzeby ukraińskich uchodźców, którym grozi ryzyko stania się ofiarami handlu ludźmi, poprzez współpracę międzynarodową wzmocnioną wspólnymi dochodzeniami i mechanizmami przekazywania spraw między krajami, a także wczesną identyfikacją handlu ludźmi, zapobieganiu mu i ochronie przed prześladowaniem.

Realizacja projektu od 01.12.2023- 30.11.2025. Konsorcjum składające się z  21 partnerów. Kwota dofinasowania  to 56 982,64 EUR

 

1 projekt z Programu Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego - komponent krajowy

 POWER ON- podniesienie kompetencji Policji w zakresie wsparcia   ofiar przestępstw”

Cele projektu to kompleksowe wsparcie ofiar przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem działań prowadzących do wsparcia ofiar handlu ludźmi i przestępczości zorganizowanej, ofiar przestępstw z nienawiści jak również ofiar zagrożeń wynikających z użytkowania internetu


Działania zrealizowane w projekcie:

 • Utworzenie Mobilnego Centrum Pomocy Ofiarom Przestępstw (zakup samochodu z wyposażeniem)
 • Konferencje,  szkolenia dla funkcjonariuszy pionu prewencji
 • Warsztaty dla ofiar przestępstw (NGO)
 • Utworzenie punktu pomocy dla ofiar przestępstw (NGO)

Całkowita wartość projektu -  4 154 437,64 (dla KWP w Gdańsku -1 209 304,37)

Projekt zakończony 30.06.202

 • 18 kwietnia 2024 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się druga edycja konferencji z cyklu Zarządzanie i dowodzenie zasobami ludzkimi w organizacji pn. ”Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz projektami w obszarze bezpieczeństwa”.
 • 18 kwietnia 2024 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się druga edycja konferencji z cyklu Zarządzanie i dowodzenie zasobami ludzkimi w organizacji pn. ”Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz projektami w obszarze bezpieczeństwa”.
 • 18 kwietnia 2024 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się druga edycja konferencji z cyklu Zarządzanie i dowodzenie zasobami ludzkimi w organizacji pn. ”Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz projektami w obszarze bezpieczeństwa”.
 • 18 kwietnia 2024 r. w Akademii Policji w Szczytnie odbyła się druga edycja konferencji z cyklu Zarządzanie i dowodzenie zasobami ludzkimi w organizacji pn. ”Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz projektami w obszarze bezpieczeństwa”.
Powrót na górę strony