Odprawa roczna nowodworskich policjantów - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Odprawa roczna nowodworskich policjantów

Data publikacji 04.02.2020

W poniedziałek 3 lutego 2020 r. w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się roczna odprawa służbowa z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewy Pachury. Na spotkaniu podsumowano i omówiono wyniki jednostki za rok ubiegły i przedstawiono priorytety do realizacji na rok 2020. Komendant złożyła również podziękowania na ręce kierownictwa komendy w Nowym Dworze Gdańskim, za zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków przez wszystkich policjantów i pracowników policji.

We wtorek o godz. 12:00, w świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się roczna odprawa służbowa, na której podsumowano pracę nowodworskiej jednostki za ubiegły rok. W odprawie uczestniczyła Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura. Prowadzący odprawę insp. Tomasz Pawlak Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Gdańskim wspólnie z Naczelnikami i Kierownikami poszczególnych wydziałów omówili wyniki pracy osiągnięte przez funkcjonariuszy w 2019 roku.

W 2019 roku funkcjonariusze pionu operacyjnego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim osiągnęli znaczący progres w ilości wykrytych przestępstw gospodarczych na materiałach operacyjnych kształtujący się na poziomie 177,8% w porównaniu do roku 2018. Głównie dzięki pracy funkcjonariuszy Zespołu Operacyjnego nasza komenda w roku 2019 zabezpieczyła prawie 5 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych. W 2019 roku funkcjonariusze naszej komendy odzyskali mienie o wartości 388 061 złotych, co stanowi wzrost w stosunku do 2018 roku o 791%, w którym wartość ta wynosiła 49 012 złotych. Wzrost wyrażony procentowo był najwyższy w garnizonie pomorskim. Również wartość wyrażona kwotowo stawia naszą jednostkę wyżej od wielu, dużo większych jednostek.

Odnosząc się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w minionym roku doszło do mniejszej liczby zdarzeń drogowych. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. odnotowano 561 zdarzeń drogowych, w ubiegłym roku było ich 481. Niestety wzrosła ilość wypadków drogowych. W 2019 roku odnotowano 16 wypadków drogowych, jest to o 3 więcej w porównaniu z rokiem 2018. Policjanci ruchu drogowego w trakcie pełnienia służby przebadali 10065 kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Najważniejszym wydarzeniem związanym z ruchem drogowym był fakt, że z dniem 1 września 2019 r. rozkazem Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim insp. Tomasza Pawlaka Ogniwo Ruchu Drogowego przekształciło się w Referat Ruchu Drogowego.

W 2019 roku funkcjonariusze Zespołu Patrolowo Interwencyjnego podjęli 6362 interwencji oraz wylegitymowali 15136 osób. W minionym roku, w ramach działalności profilaktycznej, nowodworscy funkcjonariusze angażowali się również w szereg działań i inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w powiecie. Policjantki zajmujące się profilaktyką społeczną i nieletnimi wspólnie z dzielnicowymi przeprowadziły w minionym roku 285 prelekcji tematycznych, brały udział w festynach i turniejach w trakcie, których poruszały z dziećmi i młodzieżą nowodworską tematykę bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania różnorodnym zagrożeniom. W 2019 roku na terenie działania naszej jednostki zostały przeprowadzone 2 akcje profilaktyczne oraz 2 działania o charakterze profilaktycznym. Funkcjonariusze naszej komendy uczestniczyli również w szkoleniu przygotowanym przez ratowników piaseczańskiego WOPR, których celem było podnoszenie umiejętności w związku z przygotowaniem do sezonu letniego. Od czerwca do sierpnia 2019 r. funkcjonariusze naszej komendy pełnili również wspólne służby z przedstawicielami WOPR-u, Straży Pożarnej oraz przedstawicielami poszczególnych Urzędów Gmin. Służby miały na celu lustrację terenów wodnych pod kątem ujawniania tzw. dzikich kąpielisk oraz prawidłowego oznakowania.

Na zakończenie podsumowując odprawę Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura oceniła pozytywnie pracę nowodworskich policjantów oraz przedstawiła cele, kierunki i priorytety w bieżącym roku. Komendant insp. Tomasz Pawlak natomiast podziękował podwładnym za bardzo dobre wyniki osiągnięte podczas służby, a także zachęcił do dalszej rzetelnej i wzorowej służby na tak wysokim poziomie.

  • policjanci na odprawie
  • policjanci na odprawie