Zakres działania

Informacja o zakresie działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku i Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku jest organem administracji rządowej na obszarze województwa pomorskiego działającym w imieniu Wojewody Pomorskiego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także działającym w imieniu własnym w sprawach wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania sprawców wykroczeń oraz wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią.

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wykonuje swoje zadania.

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku jest powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji złożony po zasięgnięciu opinii Wojewody Pomorskiego. W razie zwolnienia stanowiska komendanta wojewódzkiego Policji, Komendant Główny Policji do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta wojewódzkiego Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi. Komendant Główny Policji na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, powołuje i odwołuje do trzech zastępców komendanta wojewódzkiego Policji, w tym I zastępcę.

Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców komendanta powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendant wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:

  • w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji,
  • w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.
Powrót na górę strony