Przepisy ustawy - Prawo o Ruchu Drogowym zwanej dalszej części w skrócie prd., określają katalog pojazdów, które po spełnieniu określonych warunków mogą być dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. Są nimi rower, motorower, motocykl, czterokołowiec, samochód osobowy, samochód ciężarowy, ciągnik rolniczy, ciągnik samochodowy, autobus szkolny, przyczepa, pojazdy zabytkowe, a także inne pojazdy wolnobieżne, specjalne oraz używane do celów specjalnych.

W art. 71 prd. jednoznacznie określono warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby poszczególne rodzaje pojazdów zostały dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. Minimalnym kryterium, jakie przyjęto, wspólne dla wszystkich pojazdów, jest spełnienie warunków określonych w art. 66 prd. oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jego podstawie tj. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Spełnienie poszczególnych warunków w zakresie chociażby wymaganego oświetlenia, czy też wyposażenia, ma przede wszystkim na celu dostosowanie tych pojazdów w taki sposób, aby nie zagrażały bezpieczeństwu użytkowników drogi.

W ocenie Biura Prewencji i Ruchu Drogowego  Komendy Głównej Policji urządzenia typu „Seagway" nie należy kwalifikować jako pojazdu w rozumieniu przepisów prd. Co prawda służy on jako środek transportu, jednakże brak stosownych umocowań prawnych, przepisów homologacyjnych ( w tym także wynikających  z dyrektyw Komisji Europejskiej) oraz szczegółowych zasad korzystania powoduje, że „Seagway" nie może być wykorzystywany na drodze publicznej, a także w innych miejscach gdzie mają zastosowanie przepisy prd. Z drugiej strony, osoba korzystająca z tego urządzenia nie mieści się w definicji pieszego, stąd też nie może korzystać z uprawnień przysługujących tej grupie użytkowników dróg.

Nadmienić w tym miejscu należy, że na wniosek naszego Biura, analogiczne stanowisko w tej sprawie zajął również Minister właściwy do spraw transportu, który nie miał wątpliwości, iż w obecnym stanie prawnym nie jest możliwie korzystanie z tego rodzaju urządzeń w miejscach, gdzie mają zastosowanie przepisy o ruchu drogowym.

Faktem jest, iż w ostatnich latach nastąpił zauważalny wzrost zainteresowania tezo rodzaju urządzeniami. Są one wykorzystywane przez osoby prywatne, wynajmowane przez firmy na imprezy integracyjne, akcje promocyjne, pikniki (jako mobilna reklama), oferowane dla chętnych przez biura turystyczne zachęcające do zwiedzania miast. W świetle powyższego konieczna jest niewątpliwie zmiana przepisów polegająca na określeniu zasad i warunków korzystania z tego rodzaju urządzeń, o co BPiRD KGP wnioskowało już do Ministra właściwego do spraw transportu.

Reasumując, do czasu wprowadzenia w życie stosownych regulacji, korzystanie z pojazdu typu „Seagway" na drodze publicznej, a także na innych drogach, na których mają zastosowanie przepisy prd. jest niedopuszczalne.

Powrót na górę strony