Podstawowe Akty Prawne

Podstawowe akty prawne

Materiały do pobrania:

- Kodeks wykroczeń

- Kodeks Postępowania w sprawach o wykroczenia

- Ustawa o Policji

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

- Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

- Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

 

- Zarządzenie KGP nr 1619 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich

- Zarządzenie nr 768 KGP z dnia 14 sierpnia 2007 roku w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym

- Zarządzenie nr 5 KGP z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych

- Zarządzenie nr 1386 KGP z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przyległych

- Wytyczne nr 3 KGP z dnia 14 września 2016 roku w sprawie sposobu postępowaniu, policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

 

Powrót na górę strony