Wydział Kadr i Szkolenia

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - LOGO, wydział kadr i szkolenia

 

Do zakresu zadań Wydziału Kadr i Szkolenia należy:

  1. realizowanie przedsięwzięć związanych z przyjętą przez Komendanta Wojewódzkiego Policji polityką kadrową;
  2. inspirowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu doskonalenie struktur organizacyjnych i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego;
  3. realizowanie zadań związanych z przygotowaniami obronnymi Policji województwa pomorskiego w zakresie określonym w odrębnych przepisach;
  4. koordynowanie, organizowanie i realizowanie zadań z zakresu doboru do służby w Policji w województwie pomorskim;
  5. planowanie zatrudnienia i dobór pracowników do pracy w Komendzie;
  6. tworzenie rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Wojewódzkiego Policji;
  7. realizowanie zadań w zakresie nadzoru merytorycznego w sprawach prowadzonych w trybie przepisów dyscyplinarnych, które pozostają w kompetencji Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz realizowanie zadań wynikających z działania II instancji;
  8. rozpoznawanie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników Komendy i jednostek organizacyjnych Policji województwa pomorskiego oraz kierowanie ich na przedsięwzięcia szkoleniowe;
  9. organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach doskonalenia zawodowego w komórkach organizacyjnych Policji Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji województwa pomorskiego oraz doskonalenia zewnętrznego.
Powrót na górę strony