Sekcja Chemii - Policja Pomorska

Sekcja Chemii


asp. sztab. Marta Magdzińska
Kierownik Sekcji Chemii

tel. (058) 321 47 50
 


Badania chemiczne:

Wybór reprezentatywnej próbki badawczej z dużej partii materiału badawczego prowadzony jest zgodnie z procedurą badawczą PB-13 "Pobieranie próbek dużych partii materiału dowodowego do badań fizykochemicznych" wydanie 6 z dnia 28.09.2018 r.

a) badania krwi na zawartość alkoholu

badania prowadzone są metodą chromatografii gazowej zgodnie z procedurą badawczą PB-9 „Oznaczanie alkoholu etylowego w płynach ustrojowych człowieka metodą chromatografii gazowej”  wydanie 6 z dnia 04.07.2017r. 

b) badania środków odurzających, substancji psychotropowych - w badaniach stosowane są następujące metody: wstępne reakcje barwne, badania techniką TLC, badania instrumentalne (chromatografia, spektrofotometria). Ponadto badania ilościowe amfetaminy oraz sumy zawartości delta-9-THC i kwasu THCA prowadzone są zgodnie z procedurę badawczą PB-7 "Analiza ilościowa ∆9 -THC metodą chromatografii gazowej" wydanie 3 z dnia 28.09.2018 r.

c) badanie alkoholi:

 - badanie stężenia etanolu metodą areometryczną lub grawimetryczną,

 - analiza jakościowa metodą chromatografii gazowej.

d) badania pozostałości substancji łatwopalnych wykonywane są techniką SPE oraz GC i GC/MS.

e) badania mikrośladów: badanie makro i mikroskopowe (mikroskopia optyczna) oraz badania spektrofotometryczne w podczerwieni.

f) badania z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego m.in. analiza składu pierwiastkowego substancji

 

Ponadto wykonywane są badania środków drażniących (np.: RMG, RMP), nn substancji chemicznych przy zastosowaniu dostępnych w LK technik chromatografii gazowej (GC/FID, GC/MS); cienkowarstowej oraz spektrofotometrii (FTIR).

 


Badania materiałów i urządzeń wybuchowych

W przypadku identyfikacji materiałów wybuchowych niezbędne jest wykonanie badań potwierdzających ich właściwości wybuchowe, które są badaniami niszczącymi i zlecenie wykonania powyższych badań jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez zlecającego na badania niszczące.

- prowadzone są z zastosowaniem między innymi metod analizy klasycznej, chromatografii cienkowarstwowej, chromatografii gazowej i spektofotometrii

 

 

 

 

 

UWAGA 1: Wszystkie badania chemiczne poza badaniami mikroskopowymi (mikroskop optyczny) mikrośladów są badaniami niszczącymi.

UWAGA 2: W LK KWP w Gdańsku nie są wykonywane badania: toksykologiczne i retrospektywne, pożarnicze, elektrotechniczne, GSR, porównawcze szkieł oraz analizy leków i innych wyrobów farmaceutycznych.

UWAGA 3: Badania prowadzone na mikroskopie elektronowym są badaniami niszczącymi.